รับแปลเอกสาร ทุกภาษา

แปลเอกสาร Translation Service

Knight Translation Service รับแปลเอกสาร ทุกภาษา บนความต้องการของคุณ ทั้งแปลพื่อใช้ทางธุรกิจ หรือเอกสารเพื่อยื่นเข้าสถานทูต การรับรองการแปล หรือบริการยื่นเอกสารรับรองที่กงสุลไทย หรือสถานทูตต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปลเอกสารเข้าสถานทูต ทำงานด้วยความละเอียดปราณีต เราพร้อมทุ่มเทการทำงาน เอกสารการแปลทุกชิ้นจะได้รับตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งให้คุณตามเวลาที่กำหนด บริการรวดเร็วฉับไว ตรงเวลา ราคาที่สมเหตุสมผล

บริษัทเราได้เป็นบริษัทในรายชื่อ ที่สถานทูตอังกฤษ แนะนำและรับรองการแปลเอกสารเพื่อยื่นใช้ในสถานทูตอังกฤษตั่งแต่ปี 2017

 

อ้างอิง : https://www.gov.uk/government/publications/thailand-translators-and-interpreters/list-of-translators-and-interpreters-in-thailand

งานบริการแปล

– แปลเอกสารเพื่อยื่น สมัครวีซ่า

– แปลเอกสารเพื่อยื่น รับรองกงสุลไทย สถานทูตต่างๆในประทศไทย

– แปลเอกสารเพื่อยื่น จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

– แปลเอกสารเพื่อยื่น ธุรกรรมทางกฎหมาย ธุรกิจ เอกสารระหว่างประเทศ

– เอกสารทนายรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney)

Notarial Services Attorney​

 

บริการรับรอง เอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ การประทับตราโนตารี่พับลิค เพื่อรับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้น ๆ หรือรับรองเอกสารเช่นนั้น ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง การลงชื่อในฐานะ โดยทนายความ

รับแปลเอกสาร เป็นคำแปลภาษาอังกฤษที่แปลจากเอกสารภาษาไทย หรือคำแปลภาษาไทยที่แปลจากเอกสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส ดัช พร้อมรับรองลายมือชื่อ

เอกสารทางราชการ

– สูติบัตร
– ทะเบียนบ้าน
– บัตรประชาชน
– ใบขับขี่
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล
– ทะเบียนสมรส
– ใบสำคัญการสมรส
– จดหมายรับรอง
– ใบหย่า
– รับแปล สด. 43/ 8 / 9
– ป.ค.14
– แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด

เอกสารกฎหมาย

– เอกสารสัญญา
– สัญญาซื้อขาย
– สัญญาเช่า
– ใบมอบอำนาจ
– ระเบียบราชการ
– พระราชบัญญัติ
– หนังสือรับรอง
– หนังสือรับรองบริษัท
– คู่มือพนักงาน
– บอจ. 1 – 5

เอกสารทางธุรกิจ

– รายงานประจำปี
– รายงานการประชุม
– บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
– แปลงบการเงิน
– แปลงบดุ
– แปลรายงานผู้สอบบัญชี
– แปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
– แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
– แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
– หน้งสือโฆษณา

การรับรองเอกสารที่กงสุล ต้องแนบเอกสารราชการไทยฉบับจริง หากเป็นสำเนาเอกสารต้องเป็นสำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยราชการไทยแล้ว

– แปลเอกสารภาษาอังกฤษที่แปลจากเอกสารภาษาไทย หรือแปลเอกสารภาษาไทยที่แปลจากเอกสารภาษาอังกฤษ 250 บาท*

– รับแปลเอกสารด่วน 1 ชั่วโมง

– รับ-ส่งเอกสาร หรือ มอบอำนาจแทน ยื่นเอกสารแทนที่สถานทูต

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@