วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามครอบครัว

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามครอบครัว

Spouse – Fiancée – Unmarried or same-sex partner-Settlement

วีซ่า คู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส

ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถานทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่าน

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
– ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
– คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
– ผู้สมัครต้องไป ขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
– หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนักในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูล โดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้น เท่านั้น

บริการของเรา Our Service

– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
– การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
– การจดทะเบียสมรสในไทย
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
– การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
– การทดสอบหลักสูตรภาษา(เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ)
– การซ้อมสัมภาษณ์
– การติดต่อกับหน่วยงานของแต่ละประเทศ

สำหรับ คู่สมรสนั้น จะต้องมีเงินจำนวนมากพอที่จะใช้จ่ายสำหรับตัวเอง คู่สมรส อีกฝ่ายรวมทั้งผู้ติดตามในกรณีที่มีผู้ติดตามมาด้วยได้และจะไม่ขอเงินช่วย เหลือจากรัฐบาลของประเทศ

บุตรของคู่สมรสของชาวไทย ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี สามารถยื่นขอวีซ่าได้ในฐานะผู้ติดตาม โดยจะสามารถยื่นได้ในฐานะผู้ติดตาม โดยจะสามารถยื่นขอร่วมกับผู้ขอวีซ่าคนหลักได้

ขั้นตอนการดำเนินการ
Step1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการบางส่วน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและคู่สมรส ที่สำนักงาน (อาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้ ให้กับท่าน ส่งรายการเอกสารให้กับคุณและคู่สมรส รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ คู่สมรส
– กรณี ประเทศ USA ส่งเอกสารไปยัง หน่วยงาน USCIS และ NVC สำหรับ วีซ่า K1-K3 CR1 สำหรับประเทศอเมริกา
– ส่งเอกสารไปยัง คู่สมรสคุณ ที่อยู่ในต่างประเทศ กรณี วีซ่าคู่หมั้น เพื่อขอใบรับรองโสด หรือใบอนุญาตแต่งงาน
Step4: นัดหมายให้คุณเพื่อ ตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาล /นัดขอใบรับรอง ความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ นัดสอบวัดความรู้ทางภาษา (บางประเทศ)
Step5: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่กงสุล กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบายความสัมพันธ์ ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ
Step6: ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือตัวแทนรับยื่นเอกสารของสถานทูต (VFS, TLS) ติดตามผลและตรวจสอบสถานะให้กับคุณ

หากคุณมีปัญหาทางด้านเอกสาร ข้อมูล หรือเงื่อนไขการสมัครวีซ่า ขอรับความช่วยเหลือจากทางเราได้

คำถาม
1. ระหว่างวีซ่าคู่หมั้น กับ วีซ่าแต่งงาน ต่างกันอย่างไร?
ตอบ วีซ่าคู่หมั้น คือ ผู้สมัครมีความประสงค์ จะไปจดทะเบียนสมรสยังประเทศคู่สมรส โดยการขอวีซ่าคู่หมั้น (Fiancé) ระยะเวลาวีซ่า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ Immigration ของแต่ละประเทศนั้นๆ และเมื่อทำการจดทะเบียนสมรสในประเทศคู่สมรสแล้ว จึงดำเนินการขอวีซ่าถาวรต่อไปในประเทศคู่สมรส

วีซ่าแต่งงาน คือ ผู้สมัครและคู่สมรส ดำเนินการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย และดำเนินการสมัครวีซ่าแต่งงานของสถานทูตคู่สมรสเพื่อการไปพำนักถาวรที่ ประเทศคู่สมรส

2. เจ้าหน้าที่ของสถานทูตจะพิจารณาข้อมูลใดจากคู่สมรส?
ตอบ ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน การงาน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่สมรส ความมั่นคงในชีวิตของคู่สมรส

3. ในขั้นตอนการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน คู่สมรสจำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่?
ตอบ ไม่จำเป็น เพียงสนับสนุนทางด้านเอกสารของคู่สมรส ก็เพียงพอ แต่หากจะพำนักในประเทศไทยก็ทำได้

4. ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่านานแค่ไหน?
ตอบ แต่ละสถานทูตจะมีเวลาในการพิจารณาตาม เงื่อนไขแตกต่างกันไป ประเด็นสำคัญคือทางผู้สมัคร ต้องดำเนินการด้านขั้นตอนและเอกสารให้ครบถ้วน รวมถึงการนำเสนอเอกสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง จะช่วยให้ทางสถานทูตพิจารณาในใบสมัครของท่าน รวดเร็วมากขึ้น

5. หากประสงค์ให้ทาง Knight Visa help Point ดำเนินการต้องทำอย่างไรบ้าง?
ตอบ หากทาลูกค้าตกลงให้ทางเราช่วยเหลือคุณทาง ลูกค้าต้องทำสัญญาการทำงานกับทางเรา สามารถมาทำสัญญาที่สำนักงาน หรือส่งสัญญาการทำงานทางEmail หรือ Fax หลังจากนั้นทางเราจะดำเนินการสัมภาษณ์และประชุมงาน เพื่อส่งรายการเอกสารในการสมัครวีซ่าและ กำหนดระยะเวลาการทำงาน

6. ทาง Knight Visa help Point จะช่วยเหลือทางด้านใดบ้าง?
ตอบ ทางเราจะดูแลช่วยเหลือคุณ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโอกาส การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแบบเร่งด่วน รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor) การนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับตัวแทนรับยื่นเอกสารวีซ่าหรือสถานทูต การกรอมฟอร์ม จัดเอกสาร ออกแบบการนำเสนอเอกสาร การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ การทดสอบภาษา (เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ) การเขียนคำชี้แจ้งต่อสถานทูต ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเข้าสถานทูต