#เดินทางไปต่างประเทศแล้ว #จะกลับประเทศไทยอย่างไร #ต้องกักตัวไหม #ลงทะเบียนอย่างไร #State Quarantine คืออะไร #Alternative State Quarantine คืออะไร โพสนี้ Knight Visa Help Point มีคำตอบ

 

ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

 

ขั้นตอนแรกจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอเดินทางกลับเข้าประเทศกับทางสถานทูต หรือสถานกงศุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือในประเทศใกล้เคียง

 

เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง และแจ้งความประสงค์ที่จะกักตัวโดยการกักตัวนั้นจะมีสองตัวเลือกคือ แบบ SQ หรือ State Quarantine จะเป็นการกักตัวโดยที่ทางรัฐนั้นจัดสรรที่พักให้โดยที่ทางเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และแบบ ASQ หรือ Alternative State Quarantine จะเป็นการกักโดยเราสามารถเลือกโรงแรมที่เราจะกักตัวได้ 

 

แต่ทางเราจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด สำหรับการจองนั้นสามารถติดต่อสอบถามกับทางสถานทูต หรือเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://covid-center.hss.moph.go.th หรือสอบถาม 02-1937024 , 02-1937059 , 02-1937097 

 

เมื่อได้รับยืนยันจากทางโรงแรมแล้ว ให้แจ้งสถานทูตไทยทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขั้นตอนต่อมาตรวจสอบว่ามีเที่ยวบินที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้หรือไม่ 

 

หลังจากนั้นทำการจองตั๋วและแจ้งให้ทางสถานทูตทราบ จากนั้นให้เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าประเทศได้แก่ หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานทูต และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly จากนั้นทางสถานทูตจะส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EMERGENCY OPERATIONCENTER (EOC) ทราบเพื่อ เตรียมรับที่สนามบิน

 

#เพิ่มเติม

สำหรับคนไทยนั้นยังสามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้หรือไม่

 

คนไทยยังสามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ โดยควรสอบถามโดยตรงที่สถานทูตของประเทศปลายทางในประเทศไทยเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทาง

 

อ้างอิง: ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง