วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามครอบครัว

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน –ติดตามครอบครัว

(Fiancée-Spouse-Unmarried or same-sex partner-Settlement)

รับทำวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน ติดตามครอบครัว

(Fiancée-Spouse-Unmarried or same-sex partner-Settlement)

Knight Visa Help Point  รับทำวีซ่าและบริการให้คำปรึกษา วีซ่า คู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส

ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถานทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่าน

 

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า

 1. ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
 2. คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
 3. ผู้สมัครต้องไป ขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
 4. หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนักในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูล โดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต
 5. การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้น เท่านั้น

 

 

บริการของเรา Our Service

 1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 2. ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
 3. การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
 4. การจดทะเบียสมรสในไทย
 5. การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
 6. การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
 7. การทดสอบหลักสูตรภาษา(เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ)
 8. การซ้อมสัมภาษณ์
 9. การติดต่อกับหน่วยงานของแต่ละประเทศ

 

สำหรับคู่สมรสนั้น จะต้องมีเงินจำนวนมากพอที่จะใช้จ่ายสำหรับตัวเอง คู่สมรส อีกฝ่ายรวมทั้งผู้ติดตามในกรณีที่มีผู้ติดตามมาด้วยได้และจะไม่ขอเงินช่วย เหลือจากรัฐบาลของประเทศ

บุตรของคู่สมรสของชาวไทย ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี สามารถยื่นขอวีซ่าได้ในฐานะผู้ติดตาม โดยจะสามารถยื่นได้ในฐานะผู้ติดตาม โดยจะสามารถยื่นขอร่วมกับผู้ขอวีซ่าคนหลักได้

 

 

 

 

 

 

ประเทศอเมริกา   USA.

1.วีซ่าคู่หมั้น (K1) อเมริกา

แบบฟอร์ม

– Form I-129 F

– Form I-134

-Form G-1450

– The Letter of intend to marry in 90 days

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

-ตรวจสุขภาพ (มี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก่อนวันนัดสัมภาษณ์)

-ใบรับรองความประพฤติ (มี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล (แปลเอกสารรับรองออฟฟิศ ไม่ต้องรับรองกงสุล)

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1-3 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าคู่หมั้น(K1)   เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าคู่หมั้นได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

สำหรับ พลเมือง (US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน มีความประสงค์ต้องการให้ญาติหรือคู่สมรส เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวร ในกรณีคู่สมรสต้องพลเมือง หรือผู้ถือกรีนการ์ด จะต้องพบกับคู่สมรส (Meet in person) ในระยะเวลาสองปีก่อนสมัครวีซ่า โดยนับวันที่พบกันครั้งแรก ถือเป็นวันที่ 1 จนครบสองปี จึงจะยื่นสมัครได้ แต่กรณีไม่ครบสองปี สามารถยื่นเรื่องสมัครได้แต่ระยะเวลาการสมัครจะมีระยะยาว

เมื่อ คุณได้รับวีซ่าวีซ่าคูหมั้น คุณเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน หลังจากสมรสจะต้องดำเนินเรื่อง Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status โดยกรอกแบบฟอร์ม I-485 ส่งเรื่อง ณ สำนักงานในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-864, Affidavit of Support

วีซ่าคู่หมั้น K1 ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K2) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

หากพลเมืองไทย มีบุตรและประสงค์จะพาไปพำนักที่ ประเทศอเมริกา สามารถยื่นวีซ่าประเภทติตาด (K2) ได้พร้อมกัน โดยบุตรต้องอายุไม่เกน 18 ปี

บริการ

หลังจากเริ่มงานทางเรา จะสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อ กำหนดแนวทางการทำงาน และรายการเอกสาร  การขอวีซ่าคู่หมั้น แบ่งออก 4 ขั้นตอน

1. ลูกค้า (Thai Citizen) จัดเตรียมเอกสาร ทางราชการ ส่งมาที่บริษัท เราจะแปลเอกสาร ไทย อังกฤษ รับรองกงสุลไทย คุณ (US. Citizen) จัดส่งเอกสาร ที่เราแจ้งมายังบริษัท และดำเนินการกรอกฟอร์ม I129F พร้อมชำระค่าธรรมเนียม USCIS ผ่านทางเชค หลังจากนั้น บริษัท จะส่งเอกสารพร้อมแบบฟอร์มทั้งสองไปที่ หน่วยงาน USCIS (US Citizenship and Immigration Services) ประเทศอเมริกา เพื่อยื่นเอกสารในขั้นตอนแรก   เพื่อตรวจสอบ คุณ (US. Citizen) คุณจะได้รับ AO1 และใบเสร็จ เพื่อไว้เชคสถานะ

2. หลังจากนั้น หน่วยงาน USCIS จะส่งข้อมูลไปยงหน่วยงาน NVC (National Visa Canter) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสองคน โดย 2 ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน หรืออาจ นานกว่านั้น

3. ถ้าทั้งสองหน่วยงาน อนุมัติ เคสจะถูกส่งกลับมายังสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ทางเราจะทำการนัดหมายสถานทูตเพื่อเข้าสมภาณ์ ขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับลูกค้า (Thai Citizen) บริษัทจะแจ้งรายการเอกสารที่สำคัญ เอกสาร การเงิน การงาน หลักฐานความสัมพันธ์ ทั้งคู่ แล้วทำการนัดหมายยื่นเอกสารกับทางสถานทูต บริษัทจะกรอกฟอร์ม DS160/ Ds 200 ทั้งคู่

นัดหมายไปตรวจสุขภาพ และไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศไทย   ชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต

4. ก่อนยื่นทางเราจะนัด ลูกค้า (Thai Citizen) มาซักซ้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าที่บริการหน้าสถานทูตจนลูกค้าเข้าสัมภาษณ์

วีซ่าคู่หมั้น K1 ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K2) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

หลังได้รับวีซ่าคู่หมั้น K1 ลูกค้ามีเวลาก่อนเดินทาง ประมาณ 60 วัน หรือตามที่ระบุ และเมื่อเดินทางไปยังประเทศอเมิรกาแล้วต้องดำเนินการจดทะเบียนสมรส ภายใน 90 วัน และเปลี่ยนถือวีซ่า กรีนการ์ด

รายละเอียดการทำงาน

– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
– ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– ติดตามผลจากหน่วยงานในประเทศอเมริกา (US.CIS,NVC.)
– การแปลเอกสารรับรองฯ การตรวจสุขภาพ การขอใบรับรองความประพฤติ
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)

 

2.วีซ่าแต่งงาน (K3-CR1) อเมริกา

แบบฟอร์ม

I-130

DS-2001

I-864

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

-ตรวจสุขภาพ

-ใบรับรองความประพฤติ

-แปลเอกสาร รับรองกสุล

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

6-12 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าวีซ่าแต่งาน(K3) เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าวีซ่าแต่งาน(K3)ได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

สำหรับ พลเมือง (US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน มีความประสงค์ต้องการให้ญาติหรือคู่สมรส เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวร ในกรณีคู่สมรสต้องพลเมือง หรือผู้ถือกรีนการ์ด จะต้องพบกับคู่สมรส (Meet in person) ในระยะเวลาสองปีก่อนสมัครวีซ่า โดยนับวันที่พบกันครั้งแรก ถือเป็นวันที่ 1 จนครบสองปี จึงจะยื่นสมัครได้ แต่กรณีไม่ครบสองปี สามารถยื่นเรื่องสมัครได้แต่ระยะเวลาการสมัครจะมีระยะยาว

การขอวีซ่าแต่งงานวีซ่าแต่งาน(K3-CR1) นั้น  ทางคุณทั้งสองต้อง จดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย ก่อนยื่นวีซ่าแต่งงาน ซึ่งคุณต้องเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อมาขอใบรับรองโสด จากทางสถานทูตล้วนำไปแปล รับรองกงสุลไทย แล้สวนำไปจดทะเบียนสมรสที่ยังสำนักงานเขต หลังจากจดทะเบียสมรสแล้ว คุณสามารถเดินทางกลับประเทศคุณได้ และเริ่ม ดำเนินการขอวีซ่าแต่งงานได้

วีซ่าแต่งาน(K3-CR1) ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K23) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

หากพลเมืองไทย มีบุตรและประสงค์จะพาไปพำนักที่ ประเทศอเมริกา สามารถยื่นวีซ่าประเภทติตาด (K4) ได้พร้อมกัน โดยบุตรต้องอายุไม่เกน 18 ปี

 

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทางเราจะกำหนดการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนการจดทะเบียสมรสในประเทศไทย

2. ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งาน(K3-CR1)

หลังจากเริ่มงงาน เราให้รายการเอกสาร ในการจดทะเบียนสมรสให้กับคุณทั้งคู่  ทำนัดหมายคิวยื่นเข้าสถานทูต เพื่อ“หนังสือรับรองความเป็นโสด”  ก่อนคุณเดินทางมาประเทศไทย (คิวเข้าสถานทูตควรนนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน)

เมือคุณเดินทางมายังประเทศไทย ทางเราจะนัดหมายเข้าสำนักงาน เพื่อ กรอกฟอร์ม  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”   และพาคุณเข้าสถานทูต ตามคิวนัดหมายไว้ หลังจากได้รับ  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”    จากทางสถานทูตแล้ว เราจะนำไปแปล และรับรองเอกสารจากกงสุลไทย ใช้เวลา 3-5 วันทำการ

หลังจากจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้ว  จะสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อ กำหนดแนวทางการทำงาน และรายการเอกสาร  การขอวีซ่าแต่งาน(K3-CR1)

 

แบ่งออก ขั้นตอน

1. ลูกค้า (Thai Citizen ) จัดเตรียมเอกสาร ทางราชการ ส่งมาที่บริษัท เราจะแปลเอกสาร ไทย อังกฤษ รับรองกงสุลไทย  คุณ (US.Citizen)  จัดส่งเอกสาร ที่เราแจ้งมายังบริษัท และดำเนินการกรอกฟอร์ม  I129F  พร้อมชำระค่าธรรมเนียม USCIS  ผ่านทางเชค หลังจากนั้น บริษัท จะส่งเอกสารพร้อมแบบฟอร์มทั้งสองไปที่ หน่วยงาน USCIS ( US Citizenship and Immigration Services )  ประเทศอเมริกา เพื่อยื่นเอกสารในขั้นตอนแรก   เพื่อตรวจสอบ คุณ (US. Citizen) คุณจะได้รับ AO1 และใบเสร็จ เพื่อไว้เชคสถานะ

2. หลังจากนั้น หน่วยงาน USCIS  จะส่งข้อมูลไปยงหน่วยงาน NVC  ( National Visa Center )  เพื่อตรวจสอบคุณสมับัติทั้งสองคน

โดย2ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน หรืออาจ นานกว่านั้น

3. ถ้าทั้งสองหน่วยงาน อนุมัติ เคสจะถูกส่งกลับมายังสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ทางเราจะทำการนัดหมายสถานทูตเพื่อเข้าสมภาณ์ ขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับลูกค้า(Thai Citizen )บริษัทจะแจ้งรายการเอกสารที่สำคัญ  เอกสาร การเงิน การงาน หลักฐานความสัมพันธ์ ทั้งคู่  แล้วทำการนัดหมายยื่นเอกสารกับทางสถานทูต บริษัทจะกรอกฟอร์ม DS160/  Ds 200 ทั้งคู่

นัดหมายไปตรวจสุขภาพ และไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศไทย   ชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต

4. ก่อนยื่นทางเราจะนัด ลูกค้า (Thai Citizen ) มาซักซ้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าที่บริการหน้าสถานทูตจนลูกค้าเข้าสัมภาษณ์

วีซ่าแต่งาน (K3-CR1) ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K3) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

หลังได้รับวีซ่าประเภท วีซ่าแต่งาน(K3)ลูกค้ามีเวลาก่อนเดินทาง ประมาณ 60 วัน หรือตามที่ระบุ และต้องเดินทางไปทำเรื่องขอกรีนการ์ดที่ประเทศอเมริกา

ในกรณีสถานทูตออกวีซ่าประเภท วีซ่าแต่งาน (CR1) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการถือวีซ่า กรีนการ์ด ในประเทศไทยก่อนเดินทาง  เงื่อนไขตามดุลพินิจสถานทูต

 

รายละเอียดการทำงาน

– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
– ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– ติดตามผลจากหน่วยงานในประเทศอเมริกา (US.CIS,NVC.)
– การแปลเอกสารรับรองฯ การตรวจสุขภาพ การขอใบรับรองความประพฤติ
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศอังกฤษ

1.วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม VAFA4 Settlement  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ A1

-ตรวจสุขภาพ วัณโรค ปอด จากโรงพยาบาลที่กำหนด

-ใบรับรองความประพฤติ

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1-3 เดือน

 

รายละเอียด

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าคู่หมั้น  เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าคู่หมั้นได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าคู่หมั้น นั้น ทางคู่หมั้นฝ่ายไทย( Thai citizen)  จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล  ไทย- อังกฤษ  จะต้องตรวจสุขภาพ สอบภาษาพื้นฐาน ตามเงือนไข กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร ทั้งการงาน การเงิน รวมถึงเอกสารคู่สมรส (Citizen) การเงิน การงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และ ใบจองจดทะบียสมรส ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ สำคัญคู่สมรสต้องแสดงรายได้และการสียภาษี ครบถ้วน

 

บริการ ของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทาเราสัมภาษณ์ข้อมูลเชองลึก ทั้งสองฝ่าย เพื่อกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้ง้สองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ  ทำการนัดหมาย การสอบภาษาให้กับคู่หมั้นคุณ เพื่อทดสอบ หากการสอบผ่านการอนุมัติ จะนัดตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อได้รับเอกสารจากจากคุณ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง  นำเอกสารแปลไทย- อังกฤษ (บริษัทฯ ได้รับรองจากสถานทูตอังกฤษ  ในการแปลเอกสาร) กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร  วิเคราะห์ แนะนำ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางคุณ

ก่อนยื่นเอกสารทางเราจะนัดลูกค้าคุณมา ซักว้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารก่อนยื่น ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าพาไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน VFS หลังจากยื่น รอเวลา 30-90 วัน ตามเงื่อนไขพิจารณาสถานทูต

 

2.วีซ่าแต่งงานอังกฤษ

แบบฟอร์ม

-กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ A1

-ตรวจสุขภาพหาเชื้อวัณโรคปอดจากโรงพยาบาลที่กำหนด

-ใบรับรองความประพฤติ

-แปลเอกสาร รับรองบริษัท

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1-3 เดือน

 

รายละเอียด

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าแต่งงาน   เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าแต่งงานได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าแต่งงาน นั้น  ทางคุณทั้งสองต้อง จดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย ก่อนยื่นวีซ่าแต่งงาน ซึ่งคุณต้องเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อมาขอใบรับรองโสด จากทางสถานทูตล้วนำไปแปล รับรองกงสุลไทย แล้สวนำไปจดทะเบียนสมรสที่ยังสำนักงานเขต

หลังจากจดทะเบียสมรสแล้ว คุณสามารถเดินทางกลับประเทศคุณได้ และเริ่ม ดำเนินการขอวีซ่แต่งงานได้  ภรรยาคุณ( Thai citizen) จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล  ไทย- อังกฤษ  จะต้องตรวจสุขภาพ สอบภาษาพื้นฐาน ตามเงือนไข กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร ทั้งการงาน การเงิน รวมถึงเอกสารคู่สมรส (  UK Citizen) การเงิน การงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และ ใบจองจดทะบียสมรส ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ สำคัญคู่สมรสต้องแสดงรายได้และการสียภาษี ครบถ้วน

 

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทางเราจะกำหนดการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ

1ขั้นตอนการจดทะเบียสมรสในประเทศไทย

2ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน

 

1.ขั้นตอนการจดทะเบียสมรสในประเทศไทย

หลังจากเริ่มงงาน เราให้รายการเอกสาร ในการจดทะเบียนสมรสให้กับคุณทั้งคู่  ทำนัดหมายคิวยื่นเข้าสถานทูต เพื่อ“หนังสือรับรองความเป็นโสด”  ก่อนคุณเดินทางมาประเทศไทย (คิวเข้าสถานทูตควรนนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน)

เมือคุณเดินทางมายังประเทศไทย ทางเราจะนัดหมายเข้าสำนักงาน เพื่อ กรอกฟอร์ม  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”   และพาคุณเข้าสถานทูต ตามคิวนัดหมายไว้ หลังจากได้รับ  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”    จากทางสถานทูตแล้ว เราจะนำไปแปล และรับรองเอกสารจากกงสุลไทย ใช้เวลา 3-5 วันทำการ

เมื่อได้รับเอกสารที่แปลไทยแล้ว ทางเราจะพาคุณทั้งคู่ไปยังสำนักงานเขต เพื่อจดทะเบียนสมรส โดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ ล่าม ไปกับคุณ ในส่วนพยานคนไทย ที่ต้องพาไปนั้น เป็นไปต่ามเงือนไขทางบริษัทฯ

2.ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทางเราจะกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้ง้สองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ  ทำการนัดหมาย การสอบภาษาให้กับคู่หมั้นคุณ เพื่อทดสอบ หากการสอบผ่านการอนุมัติ จะนัดตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อได้รับเอกสารจากจากคุณ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง  นำเอกสารแปลไทย- อังกฤษ (บริษัทฯ ได้รับรองจากสถานทูตอังกฤษ  ในการแปลเอกสาร) กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร  วิเคราะห์ แนะนำ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางคุณ

ก่อนยื่นเอกสารทางเราจะนัดลูกค้าคุณมา ซักว้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารก่อนยื่น ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าพาไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน VFS หลังจากยื่น รอเวลา 30-90 วัน ตามเงื่อนไขพิจารณาสถานทูต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ออสเตรเลีย

1.วีซ่าคู่หมั้น ออสเตรเลีย

แบบฟอร์ม

-Prospective Marriage Visa / Subclass 300

-กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 

เงื่อนไข

-ไม่มีสอบภาษา

-ตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่กำหนด

-ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-แปลเอกสาร รับรองบริษัท

-ผู้สมัครต้องมีเอกสารใบรับรองสถานภาพการสมรส (ใบรับรองความเป็นโสด)

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1-3 เดือน

 

รายละเอียด

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าคู่หมั้น  เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าคู่หมั้นได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าคู่หมั้น นั้น ทางคู่หมั้นฝ่ายไทย( Thai citizen)  จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล  ไทย- อังกฤษ  ละต้องรับรองเอกสารการแปลที่กงสุลไทย จะต้องตรวจสุขภาพ ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจประเทศไทย กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร ทั้งการงาน การเงิน รวมถึงเอกสารคู่สมรส (Citizen) การเงิน การงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และ ใบจองจดทะบียสมรส ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ สำคัญคู่สมรสต้องแสดงรายได้และการสียภาษี ครบถ้วน

 

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทาเราสัมภาษณ์ข้อมูลเชองลึก ทั้งสองฝ่าย เพื่อกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้งสองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ

เมื่อได้รับเอกสารจากจากคุณ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง  นำเอกสารแปลไทย- อังกฤษ และนำไปรับรองกงสุลไทย  กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร  วิเคราะห์ แนะนำ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางคุณ

ก่อนยื่นเอกสารทางเราจะนัดลูกค้าคุณมา ซักซ้อมอมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารก่อนยื่น ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าพาไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน VFS หลังจากยื่น รอประมาณ 30 วัน เพื่อทำการไปตรวจสุขภาพยังโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด โดยจะมีเจ้าที่เราไปให้บริการ ผลอนุมัติรอเวลา 30-90 วัน ตามเงื่อนไขพิจารณาสถานทูต ขณะรอพิจาณาวีซ่า คุณสามารขอวีซ่าเยี่ยมเยือนได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต โปรดตรวจสอบ

 

2.วีซ่าแต่งงาน ออสเตรลีย

แบบฟอร์ม

-กรอกแบบฟอร์ม Form 47A   Form 888

-กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (รวมถึงเอกสารที่อัพโหลดและเป็นไปตามที่สถานทูตร้องขอเท่านั้น)

-การทำไบโอเมตทริกซ์เท่านั้น (รวมถึงเอกสารที่อัพโหลดและเป็นไปตามที่สถานทูตร้องขอเท่านั้น)

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ(ไม่มี)

-ตรวจสุขภาพ(มี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือ โรงพยาบาลพญาไท)

-ใบรับรองความประพฤติ(มี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล(แปลเอกสารรับรองออฟฟิศ ไม่ต้องรับรองกุงศล)

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1-3 เดือน

 

รายละเอียด

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าแต่งงาน   เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าแต่งงานได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าแต่งงาน นั้น  ทางคุณทั้งสองต้อง จดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย ก่อนยื่นวีซ่าแต่งงาน ซึ่งคุณต้องเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อมาขอใบรับรองโสด จากทางสถานทูตล้วนำไปแปล รับรองกงสุลไทย แล้สวนำไปจดทะเบียนสมรสที่ยังสำนักงานเขต

หลังจากจดทะเบียสมรสแล้ว คุณสามารถเดินทางกลับประเทศคุณได้ และเริ่ม ดำเนินการขอวีซ่แต่งงานได้  ภรรยาคุณ( Thai citizen) จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล  ไทย- อังกฤษ  จะต้องตรวจสุขภาพ สอบภาษาพื้นฐาน ตามเงือนไข กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร ทั้งการงาน การเงิน รวมถึงเอกสารคู่สมรส ( Australian Citizen) การเงิน การงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และ ใบจองจดทะบียสมรส ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ สำคัญคู่สมรสต้องแสดงรายได้และการสียภาษี ครบถ้วน

 

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทางเราจะกำหนดการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ

1ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

2ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน

 

1.ขั้นตอนการจดทะเบียสมรสในประเทศไทย

หลังจากเริ่มงงาน เราให้รายการเอกสาร ในการจดทะเบียนสมรสให้กับคุณทั้งคู่  ทำนัดหมายคิวยื่นเข้าสถานทูต เพื่อ“หนังสือรับรองความเป็นโสด”  ก่อนคุณเดินทางมาประเทศไทย (คิวเข้าสถานทูตควรนนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน)

เมือคุณเดินทางมายังประเทศไทย ทางเราจะนัดหมายเข้าสำนักงาน เพื่อ กรอกฟอร์ม  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”   และพาคุณเข้าสถานทูต ตามคิวนัดหมายไว้ หลังจากได้รับ  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”    จากทางสถานทูตแล้ว เราจะนำไปแปล และรับรองเอกสารจากกงสุลไทย ใช้เวลา 3-5 วันทำการ

เมื่อได้รับเอกสารที่แปลไทยแล้ว ทางเราจะพาคุณทั้งคู่ไปยังสำนักงานเขต เพื่อจดทะเบียนสมรส โดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ ล่าม ไปกับคุณ ในส่วนพยานคนไทย ที่ต้องพาไปนั้น เป็นไปต่ามเงือนไขทางบริษัทฯ

2.ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน

หลังจากจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยแล้ว  ทาเราสัมภาษณ์ข้อมูลเชองลึก ทั้งสองฝ่าย เพื่อกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้งสองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ

เมื่อได้รับเอกสารจากจากคุณ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง  นำเอกสารแปลไทย- อังกฤษ และนำไปรับรองกงสุลไทย  กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร  วิเคราะห์ แนะนำ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางคุณ

ก่อนยื่นเอกสารทางเราจะนัดลูกค้าคุณมา ซักซ้อมอมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารก่อนยื่น ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าพาไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน VFS หลังจากยื่น รอประมาณ 30 วัน เพื่อทำการไปตรวจสุขภาพยังโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด โดยจะมีเจ้าที่เราไปให้บริการ ผลอนุมัติรอเวลา 30-90 วัน ตามเงื่อนไขพิจารณาสถานทูต ขณะรอพิจาณาวีซ่า คุณสามารขอวีซ่าเยี่ยมเยือนได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศแคนาดา

วีซ่าคู่หมั้นแคนาดา

แบบฟอร์ม

Sponsor form

– IMM 1344

– IMM 5532

– IMM 5476 (Use representative)**

 

Applicant form

– IMM 0008

– IMM 5669

– IMM 0008DEP (Dependents / Declaration)**

– IMM 5406 (Family info)**

– IMM 5476 (Use representative)**

 

Visa Fee (Pay online)

– Application fee: 1050 CAD

– Biometrics fee: 85 CAD

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

-ตรวจสุขภาพ (Applicant)

-ใบรับรองความประพฤติ (Applicant)

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

12 เดือน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศนิวซีแลนด์

วีซ่าคู่หมั้นนิวซีแลนด์

แบบฟอร์ม

Sponsor form

– INZ 1199

– INZ 1146

 

Applicant form

– INZ 1205

– INZ 1025

 

Visa Fee

– Application fee: 246 NZD

– Passport fee (VAC): 500 THB

– Courier fee: 50-2600 THB

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

-ตรวจสุขภาพ (Applicant)

-ใบรับรองความประพฤติ (Sponsor & Applicant)

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

5 เดือน

 

วีซ่าแต่งงาน

แบบฟอร์ม

Sponsor form

– INZ 1199

– INZ 1146

 

Applicant form

– INZ 1198

– INZ 1205

– INZ 1025

 

Visa Fee

– Application fee: 5150 THB

– Service fee (VAC): 800 THB

– Courier fee: 50-2600 THB

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

-ตรวจสุขภาพ (Applicant)

-ใบรับรองความประพฤติ (Sponsor & Applicant)

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

5 เดือน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กลุ่มเชงเก้น

 

ประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าคู่หมั้นฝรั่งเศส (วีซ่าระยะสั้นเพื่อแต่งงาน)

แบบฟอร์ม

Schengen application form (short stay visa – C)

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

– ใบรับรองโสด

– Un certificate de coutume (ใบประเพณี)

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล และรับรองสถานทูต

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

10-15 วันทำการ

 

วีซ่าติดตามคู่สมรสฝรั่งเศส

แบบฟอร์ม

National application form (long stay visa – D)

แบบฟอร์ม OFII

 

เงื่อนไข

– สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

– แปลเอกสาร รับรองกงสุล และรับรองสถานทูต

– มีใบทะเบียนสมรส

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

10-15 วันทำการ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศเบลเยี่ยม

วีซ่าคู่หมั้นเบลเยี่ยม

แบบฟอร์ม

Schengen application form (short stay visa – C)

 

เงื่อนไข

-สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

-ตรวจสุขภาพ

-ใบรับรองความประพฤติ

– ใบรับรองโสด

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล และรับรองสถานทูต

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1-2 เดือน

 

วีซ่าติดตามคู่สมรสเบลเยี่ยม

แบบฟอร์ม

National application form (long stay visa – D)

 

เงื่อนไข

– สอบภาษาระดับ (ไม่มี)

– แปลเอกสาร รับรองกงสุล และรับรองสถานทูต

– มีใบทะเบียนสมรส

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1-2 เดือน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศอิตาลี

วีซ่าคู่หมั้น อิตาลี

แบบฟอร์ม

Schengen application form (short stay visa – C) เดินทางไปด้วยวีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน แต่จะอยู่ได้ 1 ปี และไปถึงติดต่อสถานทูต นำทะเบียนสมรสไปติดต่อ จะได้ใบ residence card มีอายุ 5 ปีและต่อทุก 5 ปี

 

เงื่อนไข

-ใบโสด ผู้หญิง และใบเกิด ผู้หญิง (ตัวจริง) แปล และรับรองกงสุล

-ใบทะเบียนสมรส แปล รับรองกงสุล

-ผู้ชาย ใบ (Nulla Osta ) จาก สถานทูตอิตาลี

-เอกสารที่อยู่จาก อำเภอ Commne ที่อิตาลี

-สอบภาษาระดับ ไม่มี

-ตรวจสุขภาพ ไม่มี

-ใบรับรองความประพฤติ

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1 เดือน

 

วีซ่าแต่งงานอิตาลี

แบบฟอร์ม

Schengen application form (short stay visa – C)

เดินทางไปด้วยวีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน แต่จะอยู่ได้ 1 ปี และไปถึงติดต่อสถานทูต นำทะเบียนสมรสไปติดต่อ

จะได้ใบ residence card มีอายุ 5 ปีและต่อทุก 5 ปี

 

เงื่อนไข

-ใบโสด ผู้หญิง และใบเกิด ผู้หญิง (ตัวจริง) แปล และรับรองกงสุล

-ใบทะเบียนสมรส แปล รับรองกงสุล

-ผู้ชาย ใบ (Nulla Osta ) จาก สถานทูตอิตาลี

-เอกสารที่อยู่จาก อำเภอ Commne ที่อิตาลี

-สอบภาษาระดับ ไม่มี

-ตรวจสุขภาพ ไม่มี

-ใบรับรองความประพฤติ

-แปลเอกสาร รับรองกงสุล

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

1 เดือน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศนอร์เวย์

วีซ่าคู่หมั้นนอร์เวย์

แบบฟอร์ม

– UDI Schengen application visa Form วีซ่าท่องเที่ยว ดำเนินการต่อที่นอร์เวย์

 

เงื่อนไข

– ใบเกิด แปลและรับรองกงสุล

– ใบโสด แปลและรับรองกงสุล

– สอบภาษาระดับ ไม่มี

– ตรวจสุขภาพ ไม่มี

– ระยะรอผลวีซ่า 1 เดือน

 

วีซ่าแต่งงานนอร์เวย์ ติดตามสามีอยู่ระยะยาว Resident visa

แบบฟอร์ม

– UDI Schengen application visa Form

 

เงื่อนไข

-ใบรับรองความประพฤติ แปลและรับรองกงสุล

-ใบโสด แปลและรับรองกงสุล

– ใบทะเบียนสมรส แปลและรับรองกงสุล

-สอบภาษาระดับ ไม่มี

-ตรวจสุขภาพ ไม่มี

 

ระยะการรอผลวีซ่า

6 เดือน – 1 ปี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศเยอรมนี

วีซ่าแต่งงานประเทศเยอรมัน

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์

– ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

 

เงื่อนไข

กรณีที่จดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันในประเทศไทยแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาเยอรมัน คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยต้องนำหลักฐานใบสำคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) แปลเป็นภาษาเยอรมัน แล้วนำไปยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน จากนั้นนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสถานทูตสำหรับยื่นขอวีซ่า

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

การดำเนินการโดยเฉลี่ยทุกขั้นตอน ประมาณ 5-6 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

-สำเนาหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย

-ใบสำคัญการสมรสตัวจริงพร้อมตรารับรองจากสถานทูตเยอรมัน (คร.3)

-ทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึกตัวจริงพร้อมตรารับรองจากสถานทูตเยอรมัน (คร.2)

-ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) เฉพาะกรณีที่มีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน

-แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าเต็ม พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 3 รูป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศฟินแลนด์

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์ม ออนไลน์ สำหรับผู้สมัครขอวีซ่า OLE_PH2

– แบบฟอร์ม Sponsor PK2_plus

เงื่อนไข

– ทั้ง 2 ฝ่ายต้องจดทะเบียนสมรส (ในไทย หรือ ต่างประเทศก็ได้)

– เอกสาร แปลเป็นภาษาอังกฤษ

– เอกสารต้องผ่านการรับรองสำเนา จาก แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

– รายการเอกสารที่ต้องใช้

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

– รูปถ่ายติดแบบฟอร์ม พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 นิ้ว

– หนังสือเดินทางฉบับจริง เล่มปัจจุบัน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

– ใบทะเบียนสมรส กับคู่สมรสคนปัจจุบัน

– ใบเกิด

– ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

– ใบหย่า (กรณีที่เคยหย่า) / ใบมรณะมัตร (กรณีที่อดีตคู่สมรสเสียชีวิต)

– สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส ชาวฟินแลนด์

– เอกสารอื่น ๆ ตามที่ทางสถานทูตจะเรียกเพิ่มเติม

ระยะเวลาการพิจารณา

8-12 สัปดาห์

รายละเอียด และขั้นตอนการขอวีซ่า

– ทั้งสองฝ่ายต้องจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– นำเอกสารที่เป็นภาษาไทย ไปรับรองที่กงสุล กระทรวงต่างประเทศ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ

– กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใบถิ่นที่อยู่ออนไลน์

– อัพโหลดเอกสาร ตามหมวดหมู่เอกสารที่สถานทูตกำหนด

– ชำระค่าธรรมเนียมคำร้องขอใบถิ่นที่อยู่ผ่านระบบออนไลน์

– นัดคิวกับสถานทูตฟินแลนด์ เพื่อเข้าไปสแกนลายนิ้วมือ และส่งเอกสาร

– รอทางสถานทูตฟินแลนด์ ติดต่อกลับเมื่อเคสอนุมัติ และรับใบถิ่นที่อยู่ที่สถานทูต (Resident Permit Card)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศออสเตรีย

วีซ่าคู่หมั้นประเทศออสเตรีย

แบบฟอร์ม

กรอกแบบฟอร์มวีซ่าสามารถดาวน์โหลดจากเว็ปไซด์สถานทูต

 

เงื่อนไข

 1. คู่สมรสควรติดต่อที่เขต เพราะเอกสารออสเตรียบางเขตต้องการเอกสารไม่เหมือนกัน
 2. ประเทศออสเตรียไม่มีวีซ่าคู่หมั้น มีวีซ่าC ท่องเที่ยว และแต่งงาน ส่วนวีซ่าD ใช้กับ คู่สมรสและนักเรียน นักศึกษา

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

– การดำเนินการโดยเฉลี่ยทุกขั้นตอน ประมาณ 3-4 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

– เอกสารราชการตัวจริงทั้งหมดไปรับรองเอกสารที่สถานทูตออสเตรีย

– รับรองกรมการกงศุลไทย

– ส่งเอกสารทั้งหมดนำไปแปลกับอเล็กซานเดอร์ กรุยรี่

– นำเอกสารของทั้งสองคนยื่นเรื่องขอแต่งงานกับเขตที่ตัวเองพำนักอยู่ แล้วเขตจะให้วันนัดหมายแต่งงานมาและ copy หน้าพาสปอสต์ของเราไปยื่นเรื่องที่ ตม. ทำเรื่องเป็นผู้รับรองมาที่ออสเตรีย เขาจะให้โค๊ดอิเล็กทิคมาขึ้นต้นด้วย BKK……….(ให้ผู้เชิญ ไปขอ คำให้การรับรองการออกค่าใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิก” “Elektronische Verpflichtungserklarung” ที่ Fremdenpolizei เมืองที่ผู้เชิญอาศัยอยู่)

– ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่เมืองไทย (ไม่จำเป็นต้องส่งตัวจริง) และเลขที่โค๊ตที่ได้จาก ตม. มาด้วย มาถึงก็มาปริ้นแล้วนำเอกสารไปยื่นเรื่องขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรียในไทย โดยเขาจะให้วีซ่า C ก่อนอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

– กรอกแบบฟอร์มวีซ่าสามารถดาวน์โหลดจากเว็ปไซด์สถานทูต

– รูปถ่าย 2” จำนวน 2 ใบ

 

วีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรีย

แบบฟอร์ม

– กรอกแบบฟอร์มวีซ่าสามารถดาวน์โหลดจากเว็ปไซด์สถานทูต

 

เงื่อนไข

– การที่จะใด้รับวีซ่าและอนุมัติที่พำนัก ฝ่ายสามีสัญชาติออสเตรียจะต้องมีรายใด้ไม่ต่ำกว่า 1.120,00 ยูโร (55.000,00 บาท)

– ฝ่ายคู่สมรสต่างชาติ (สัญชาติไทย)มีหน้าที่ต้องเรียนภาษาเยอรมันตามกฏหมายบังคับ (ซึ่งเรียกว่า คอร์สบูรณาการ)

– ประเทศออสเตรียไม่มีวีซ่าคู่หมั้น มีวีซ่าC ท่องเที่ยว และแต่งงาน ส่วนวีซ่า D ใช้กับ คู่สมรสและนักเรียน นักศึกษา

– หลังจากพำนักอยู่ในประเทศออสเตรียใด้ครบ 5 ปี คู่สมรสต้องสอบภาษาเยอรมันตามที่เรียนมาในคอร์ส

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

– การดำเนินการโดยเฉลี่ยทุกขั้นตอน ประมาณ 3-4 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

– แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

– คู่สมรสต้องยื่นหนังสือรับรองนี้แก่สถานเอกอัคราชฑูตประจำประเทศออสเตรียที่กรุงเทพเพื่อขอวีซ่า(วีซ่าจดทะเบียนสมรส วีซ่า D)

– ความจริงแล้วคุณสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)เดินทางเข้าประเทศออสเตรียใด้ โดยที่ไม่ต้องนำหนังสือรับรองดังกล่าวยื่นต่อสถานเอกอัคราชฑูต แต่ไม่ขอแนะนำเพราะอาจมีปัญหาใด้ (เช่น การปลอมแปลงเหตุผลการเข้าเมือง)

– หลังจากจดทะเบียนสมรสคู่สมรสที่ถือสัญชาติไทยต้องยื่นเรื่องขอการอนุมัติพำนักอยู่(ตลอด)ที่ประเทศ เหตุเพราะวีซ่าเดินทางเข้าประเทศมีอายุเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

 

บริการของเรา

ทางเราจะดูแลช่วยเหลือคุณ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโอกาส รวมถึง การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแบบเร่งด่วน กรณีขอวีซ่าแต่งงานที่สถานทูตในไทย รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor) การนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับตัวแทนรับยื่นเอกสารวีซ่าหรือสถานทูต การกรอมฟอร์ม จัดเอกสาร ออกแบบการนำเสนอเอกสาร การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ การทดสอบภาษา (เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ) การเขียนคำชี้แจ้งต่อสถานทูต ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเข้าสถานทูต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าคู่หมั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มขอวีซ่าระยะยาว (พำนักมากกว่า 90 วัน) National Visa Form (PDF File)

 

เงื่อนไข

 – ทั้ง 2 ฝ่ายต้องจดทะเบียนสมรส (ในไทย หรือ ต่างประเทศก็ได้)

  เอกสาร แปลเป็นภาษาราชการของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง มี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี่

 เอกสารต้องผ่านการรับรองสำเนา จาก แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 

รายการเอกสารที่ต้องใช้

 แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าระยะยาว

 รูปถ่ายติดแบบฟอร์ม พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 นิ้ว

 หนังสือเดินทางฉบับจริง เล่มปัจจุบัน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

– สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ

– ใบทะเบียนสมรส ผ่านการรับรองจาก แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และแปลเป็น ภาษาราชการของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง

– สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส ชาวสวิสเซอร์แลนด์

– เอกสารอื่น ๆ ตามที่ทางสถานทูตจะเรียกเพิ่มเติม

ระยะเวลาการพิจารณา

8-12 สัปดาห์

รายละเอียด และขั้นตอนการขอวีซ่า

– ทั้งสองฝ่ายต้องจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– นำเอกสารที่เป็นภาษาไทย ไปรับรองที่กงสุล กระทรวงต่างประเทศ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ

– กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใบถิ่นที่อยู่ออนไลน์

– อัพโหลดเอกสาร ตามหมวดหมู่เอกสารที่สถานทูตกำหนด

– ชำระค่าธรรมเนียมคำร้องขอใบถิ่นที่อยู่ผ่านระบบออนไลน์

– นัดคิวกับสถานทูตฟินแลนด์ เพื่อเข้าไปสแกนลายนิ้วมือ และส่งเอกสาร

– รอทางสถานทูตฟินแลนด์ ติดต่อกลับเมื่อเคสอนุมัติ และรับใบถิ่นที่อยู่ที่สถานทูต (Resident Permit Card)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศสเปน

วีซ่าคู่หมั้นประเทศสเปน

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มขอวีซ่าระยะยาว (พำนักมากกว่า 90 วัน) National Visa Form (PDF File)

เงื่อนไข

– ทั้ง 2 ฝ่ายต้องจดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย และ ได้รับ Book Family (Libro De Familia)

– เอกสาร แปลเป็นภาษาสเปน

– เอกสารต้องผ่านการรับรองสำเนา จาก แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และสถานทูตสเปน

– ใช้หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแหน่งชาติ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศสวีเดน

วีซ่าคู่หมั้นประเทศสวีเดน

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มขอใบถิ่นที่อยู่ออนไลน์ ทั้งของผู้สมัคร และของ Sponsor

เงื่อนไข

– ทั้ง 2 ฝ่ายต้องจดทะเบียนสมรส (ในไทย หรือ ต่างประเทศก็ได้)

– เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

รายการเอกสารที่ต้องใช้

– แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า แบบออนไลน์

– รูปถ่ายติดแบบฟอร์ม พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 นิ้ว

– หนังสือเดินทางฉบับจริง เล่มปัจจุบัน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

– ใบทะเบียนสมรส กับคู่สมรสคนปัจจุบัน

– ใบเกิด

– ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

– ใบหย่า (กรณีที่เคยหย่า) / ใบมรณะมัตร (กรณีที่อดีตคู่สมรสเสียชีวิต)

– สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส ชาวสวีเดน

– เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่ายคู่กัน / หลักฐานการโอนเงิน / หลักฐานสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีร่วมกัน เป็นต้น

– เอกสารอื่น ๆ ตามที่ทางสถานทูตจะเรียกเพิ่มเติม

ระยะเวลาการพิจารณา

6-12 เดือน

รายละเอียด และขั้นตอนการขอวีซ่า

– กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์

– อัพโหลดเอกสาร

– นัดวันเข้าไปสแกนลายนิ้วมือ ที่สถานทูต

– รอผลการพิจารณาขอวีซ่า

– เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ ทางสถานทูตจะส่งอีเมลเข้ามาให้เข้าไปรับใบถิ่นที่อยู่ที่สถานทูต (Resident Permit Card)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศโปแลนด์

วีซ่าคู่หมั้นประเทศโปแลนด์

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอวีซ่าระยะยาว (พำนักมากกว่า 90 วัน) National Visa Form แบบออนไลน์

เงื่อนไข

– ทั้งสองฝ่ายต้องจดทะเบียนสมรสแล้ว

– เอกสาร แปลเป็นภาษาอังกฤษ

– เอกสารต้องผ่านการรับรองสำเนา จาก แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

– รายการเอกสารที่ต้องใช้

– แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า แบบออนไลน์

– รูปถ่ายติดแบบฟอร์ม พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 นิ้ว

– หนังสือเดินทางฉบับจริง เล่มปัจจุบัน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

– ประกันการเดินทางที่ออกกับบริษัทประกันภัยในประเทศโปแลนด์

– ใบทะเบียนสมรส กับคู่สมรสคนปัจจุบัน

– ใบเกิด

– ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

– ใบหย่า (กรณีที่เคยหย่า) / ใบมรณะมัตร (กรณีที่อดีตคู่สมรสเสียชีวิต)

– สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส ชาวโปแลนด์

– เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่ายคู่กัน / หลักฐานการโอนเงิน / หลักฐานสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีร่วมกัน เป็นต้น

– เอกสารอื่น ๆ ตามที่ทางสถานทูตจะเรียกเพิ่มเติม

ระยะเวลาการพิจารณา

15 วันทำการ – 1 เดือน

รายละเอียด และขั้นตอนการขอวีซ่า

– กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์

– จัดเตรียมเอกสารตามรายการเอกสาร

– นัดวันเข้าไปสแกนลายนิ้วมือ ที่สถานทูต และส่งเอกสาร

– เมื่อยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตจะกำหนดวันมารับผล

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประเทศเดนมาร์ก

แบบฟอร์มวีซ่าคู่หมั้นประเทศเดนมาร์ก

– แบบฟอร์มขอวีซ่าระยะยาว (พำนักมากกว่า 90 วัน) National Visa Form แบบออนไลน์

เงื่อนไข

 • ทั้งสองฝ่ายต้องจดทะเบียนสมรสแล้ว
 • เอกสาร แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารต้องผ่านการรับรองสำเนา จาก แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
 • รายการเอกสารที่ต้องใช้
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า แบบออนไลน์
 • รูปถ่ายติดแบบฟอร์ม พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 นิ้ว
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง เล่มปัจจุบัน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
 • ใบทะเบียนสมรส กับคู่สมรสคนปัจจุบัน
 • ใบเกิด
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 • ใบหย่า (กรณีที่เคยหย่า) / ใบมรณะมัตร (กรณีที่อดีตคู่สมรสเสียชีวิต)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส ชาวเดนมาร์ก
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่ายคู่กัน / หลักฐานการโอนเงิน / หลักฐานสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีร่วมกัน เป็นต้น
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ทางสถานทูตจะเรียกเพิ่มเติม

ระยะเวลาการพิจารณา

1-3 เดือน

รายละเอียด และขั้นตอนการขอวีซ่า

– กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์

– จัดเตรียมเอกสารตามรายการเอกสาร

– นัดวันเข้าไปสแกนลายนิ้วมือ และส่งเอกสาร ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

– เมื่อยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตจะกำหนดวันมารับผล

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เอเชีย

 

 

ประเทศญี่ปุ่น

วีซ่าแต่งงาน ญี่ปุ่น

แบบฟอร์ม

– VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN

 

เงื่อนไข

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ ประมาณ 7 วันทำการ

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ดำเนินเรื่องขอใบขออนุญาตพำนัก COE (Certificate Of Eligibility) : ดำเนินการในญี่ปุ่น ให้ฝ่ายชายไปขอใบนี้ให้ที่นิวกัง (Ministry of Justice)

2.ยื่นขอวีซ่าคู่สมรสที่ไทยภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับใบขออนุญาติพำนัก

3.ฟังผล รับเอกสาร และเดินทางมายังญี่ปุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศเกาหลีใต้

วีซ่าคู่หมั้น

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มของสถานทูต (เว็ปไซต์สถานทูต)

 

เงื่อนไข

** สามารถทำเรื่องจะทะเบียนสมรสออนไลน์ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ก่อน และทำวีซ่าแต่งงานในประเทศไทย (F-6)

 

วีซ่าแต่งงาน ( F-6 )

เงื่อนไข

– จดทะเบียนสมรสแล้ว มีลูกด้วยกัน ไม่ต้องสอบวัดระดับ Topik

 

ระยะรอผลวีซ่าอนุมัติ

– ประมาณ 1 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.แบบฟอร์มขอวีซ่า (visa application form)

เตรียมเอกสาร (เพิ่มเติม)

-เอกสารประวัติการขอหนังสือเดินทางของคนไทย (ต้องไม่เกิน 3 เดือนหลังวันที่ออกเอกสาร)

-ใบรับรองความประพฤติของคนไทย

-ผลสอบ TOPIK ระดับ 1

-ตรวจโรคโรงพยาบาลที่กำหนด

 

บริการของเรา

ทางเราจะดูแลช่วยเหลือคุณ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโอกาส รวมถึง การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแบบเร่งด่วน กรณีขอวีซ่าแต่งงานที่สถานทูตในไทย รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor) การนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับตัวแทนรับยื่นเอกสารวีซ่าหรือสถานทูต การกรอมฟอร์ม จัดเอกสาร ออกแบบการนำเสนอเอกสาร การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ การทดสอบภาษา (เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ) การเขียนคำชี้แจ้งต่อสถานทูต ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเข้าสถานทูต

 

FAQ คำถาม

1. ระหว่างวีซ่าคู่หมั้น กับ วีซ่าแต่งงาน ต่างกันอย่างไร?
ตอบวีซ่าคู่หมั้น คือ ผู้สมัครมีความประสงค์ จะไปจดทะเบียนสมรสยังประเทศคู่สมรส โดยการขอวีซ่าคู่หมั้น (Fiancé) ระยะเวลาวีซ่า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ Immigration ของแต่ละประเทศนั้นๆ และเมื่อทำการจดทะเบียนสมรสในประเทศคู่สมรสแล้ว จึงดำเนินการขอวีซ่าถาวรต่อไปในประเทศคู่สมรส

วีซ่าแต่งงาน คือ ผู้สมัครและคู่สมรส ดำเนินการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย และดำเนินการสมัครวีซ่าแต่งงานของสถานทูตคู่สมรสเพื่อการไปพำนักถาวรที่ ประเทศคู่สมรส

2. เจ้าหน้าที่ของสถานทูตจะพิจารณาข้อมูลใดจากคู่สมรส?
ตอบ ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน การงาน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่สมรส ความมั่นคงในชีวิตของคู่สมรส

3. ในขั้นตอนการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน คู่สมรสจำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่?

ตอบ ไม่จำเป็น เพียงสนับสนุนทางด้านเอกสารของคู่สมรส ก็เพียงพอ แต่หากจะพำนักในประเทศไทยก็ทำได้

4. ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่านานแค่ไหน?
ตอบ แต่ละสถานทูตจะมีเวลาในการพิจารณาตาม เงื่อนไขแตกต่างกันไป ประเด็นสำคัญคือทางผู้สมัคร ต้องดำเนินการด้านขั้นตอนและเอกสารให้ครบถ้วน รวมถึงการนำเสนอเอกสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง จะช่วยให้ทางสถานทูตพิจารณาในใบสมัครของท่าน รวดเร็วมากขึ้น

5. หากประสงค์ให้ทาง Knight Visa help Point ดำเนินการต้องทำอย่างไรบ้าง?
ตอบ หากทาลูกค้าตกลงให้ทางเราช่วยเหลือคุณทาง ลูกค้าต้องทำสัญญาการทำงานกับทางเรา สามารถมาทำสัญญาที่สำนักงาน หรือส่งสัญญาการทำงานทางEmail หรือ Fax หลังจากนั้นทางเราจะดำเนินการสัมภาษณ์และประชุมงาน เพื่อส่งรายการเอกสารในการสมัครวีซ่าและ กำหนดระยะเวลาการทำงาน

6. ทาง Knight Visa help Point จะช่วยเหลือทางด้านใดบ้าง?
ตอบ ทางเราจะดูแลช่วยเหลือคุณ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโอกาส รวมถึง การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแบบเร่งด่วน กรณีขอวีซ่าแต่งงานที่สถานทูตในไทย รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor) การนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับตัวแทนรับยื่นเอกสารวีซ่าหรือสถานทูต การกรอมฟอร์ม จัดเอกสาร ออกแบบการนำเสนอเอกสาร การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ การทดสอบภาษา (เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ) การเขียนคำชี้แจ้งต่อสถานทูต ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเข้าสถานทูต

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@