วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา
นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาจะต้องถือวีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa) หรือบางครั้งวีซ่านี้ถูกเรียกว่า วีซ่าพำนักชั่วคราว (Temporary Resident Visa) ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติวีซ่าจะมีสติกเกอร์วีซ่านี้ติดอยู่ในหน้าหนังสือเดินทาง

✅สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยว
– เยี่ยมเยือนประเทศแคนาดาในฐานะนักท่องเที่ยว
– เยี่ยมครอบครัว ญาติหรือเพื่อน
– เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ งานประชุมทางวิชาการ งานแสดงสินค้า

✅ระยะเวลาวีซ่า
– ระยะเวลานานสูงสุด 6 เดือนต่อการเข้าประเทศแคนาดา สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่
– วีซ่าจะมีอายุได้สูงสุด 10 ปีหรือจนกว่าหนังสือเดินทางของผู้ถือจะหมดอายุ
– ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประเทศได้แบบหลายครั้งและไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entries)
– เมื่อถึงสนามบินหรือท่าเรือของประเทศแคนาดา เจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าอยู่ในประเทศแคนาดาได้น้อยหรือมากกว่า 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวันที่ที่ผู้ถือวีซ่าต้องออกจากประเทศแคนาดาในหนังสือเดินทางของผู้ถือวีซ่า หรืออาจมอบเอกสารที่เรียกว่า ‘Visitor Record’ ซึ่งระบุวันที่ผู้ถือวีซ่าต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดา
– หากตอนเข้าประเทศผู้ถือวีซ่าไม่ได้รับแสตมป์ในหน้าหนังสือเดินทางหมายความว่าสามารถอยู่ในประเทศแคนาดาได้นานสูงสุด 6 เดือน และถ้าผู้ถือวีซ่าต้องการแสตมป์หน้าหนังสือเดินทางสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านแสตมป์ให้ได้

✅คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
– ผู้มีเอกสารการเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง
– ผู้มีสุขภาพดี
– ผู้ที่ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือการย้ายถิ่นฐาน
– ต้องสามารถจูงใจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ว่าผู้สมัครมีภาระผูกพัน เช่น อาชีพการงาน บ้าน ทรัพย์สินหรือครอบครัวที่จะต้องกลับมาดูแลในประเทศของผู้สมัคร
– ต้องสามารถจูงใจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ว่าผู้สมัครจะเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเมื่อจบทริปการเดินทางแล้ว
– หลักฐานการมีทุนทรัพย์เพียงพอในการพำนักที่ประเทศแคนาดา โดยจำนวนทุนทรัพย์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อยู่ในประเทศแคนาดาและประเภทของที่พักอาศัย เช่น โรงแรม บ้านเพื่อน หรือบ้านญาติหรือสมาชิกในครอบครัว
– ผู้ที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือนจะต้องทำการตรวจสุขภาพ

✅ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศแคนาดา
– ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา (Criminal Activity)
– ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
– ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม

✅ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– CAN$100 ต่อคน, CAN$500 ต่อครอบครัว (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คนหรือมากกว่า 5 คน)

✅ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า
– ประมาณ 33 วัน