ท่องเที่ยวรัสเซีย

ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียอยู่ไทยไม่เกิน 60

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1.61 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปและมากเป็นอันดับห้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศไทย

โดยประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย รวม 84,666 ล้านบาทครม.​ เห็นชอบ ยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ของผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซีย โดยลดจาก 90 วัน เป็น ​60​ วัน

เพื่อความต่อเนื่องของมาตรการ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซีย เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอีกด้วย

ที่มาแหล่งข่าว : กระทรวงมหาดไทย