จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยกับชาวต่างชาติ Marriage Registration in Thailand
รับปรึกษา บริการ การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณทุกขั้นตอนกาดำเนินการ แก้ไขปัญหา ก่อนการจดทะเบียนสมรสเรามีประสบการณ์ การบริการด้านจดทะเบียนสมรสในไทย ให้กับชาวต่างชาติ ที่จะจดทะเบียนสมรสในไทย

บริการของเรา Our Service
– การจัดเตรียมเอกสารฝ่ายไทย เพื่อไปขอใบรับรองโสดที่ประเทศคู่สมรส การที่จะจดทะเบียนสมรสกับกับชาสต่างชาตินั้น กฎหมายบางประเทศเราอาจจะต้องส่งเอกสารทางราชการ ไปยังคู่สมรสเพื่อนำไปขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” หรือ “หนังสืออนุญาติสมรส” ยังเขตที่คู่สมรสพำนัก จึงจะมาจดทะเบียนสมรสในไทยได้
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสารที่สถานทูต และกงสุลไทยเอกสาร ทางราชการไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากกงสุลไทย และบางประเทศต้องนำไปแปล และรับรองเอกสารที่สถานทูตคู่สมรสก่อนทำเรื่อง ขอการจดทะเบียนสมรสได้
– การขอใบรับรองโสด ที่สถานทูต การขอใบรับรองโสดที่สถานนทูต ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อขอ “ใบรับรองโสด” ที่สถานทูตคู่สมรส
– การจดทะเบียนที่สำนักงานเขต (อำเภอ) พร้อนพยาน เราพร้อมอำนวยความสะดวก บริการ การจดทะเบียนสมรส ในทุกเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการ พร้อมกับพยานให้บริการ

ทางเรามีบริการจดทะเบียนสมรสเร่งด่วน แบบ 1 วัน เสร็จ ปรึกษาฟรี (บริการทำสัญญาก่อนสมรส)

รับปรึกษาทางด้านกฎหมาย
การทำสัญญาก่อนสมรสโดยทนายความ / Prenuptial Agreement by Thai Attorneys
ก่อนที่ชายหญิงจะจดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายให้สิทธิคู่สมรสที่จะทำสัญญาก่อนสมรส กำหนดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ในเรื่องทรัพย์สินได้ ซึ่งหากไม่มีสัญญาก่อนสมรสได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องทรัพย์สิน ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่กล่าวมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส ดังนั้นคู่สมรสใดที่ต้องการที่จะจัดการเกี่ยวกับการขาย อสังหาริมทรัพย์ตามลำพัง โดยไม่ต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง จึงอาจทำได้โดยการทำสัญญาก่อนสมรส โดยทั่วไปสัญญาก่อนสมรส เมื่อได้ทำขึ้นตามแบบที่กฎหมายกำหนดคือ บันทึกไว้ในทะเบียนสมรส ในขณะที่มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว จะทำให้ผูกพันคู่สมรสตลอดไป การจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสที่ทำไว้จะทำไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล และแม้จะมีข้อความในสัญญาก่อนสมรสไว้ให้สามีภริยามีสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสได้ ข้อตกลงเช่นนี้บังคับไม่ได้

การทำเรื่องหย่า Contested / Uncontested Divorce
การหย่าตามกฎหมายนั้น ย่อมกระทำได้ 2 วิธีคือ
– การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
– การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
Step1: ให้คู่สมรสของท่านกรอกฟอร์ม “ใบรับรองโสด” เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จะพาท่านไปสถานทูตเพื่อใบขอรับรอง “ใบรับรองโสด“ จากสถานทูตของคู่สมรสของท่าน หลังจากนั้นจากเราจะนำ “ใบรับรองโสด” ไปแปลและรับรองเอกสาร ที่กงสุลไทย แจ้งวัฒนะ
Step2: เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จะน้ดหมายท่านไปที่เขต เพื่อทำการจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่ราชการ เรามีล่ามและพยานให้ท่านในวันจดทะเบียนสมรส

*** หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับสามี ท่านไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกับสามีคนใหม่ได้ เนื่องจากจะเป็นการสมรสในขณะที่ตน มีคู่สมรสอยู่แล้ว ย่อมเป็นโมฆะเพราะเป็นการสมรส ซ้อน

คำถาม
1. เอกสารใดที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสของฝ่ายไทยบ้าง?
ตอบ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบหย่า (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

2. ฝ่ายคู่สมรสชาวต่างชาติ ต้องขอใบรับรองโสด และ รับรองเอกสารจากสถานทูตก่อนหรือไม่?
ตอบ ต้องกระทำ คู่สมรสชาวต่างชาติ ต้องขอใบรับรองโสด และต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทยและต้องรับรองที่กงสุลฯ ก่อนถึงจะนำไปจดทะเบียนสมรสได้

3. กรณีหญิงไทยหลังจากจดทะเบียนหย่าแล้ว สามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้เลยหรือไม่?
ตอบ สามารถกระทำได้ แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ว่าไม่ตั้งครรภ์ ในกรณีคือการจดทะเบียนหย่า มาไม่เกิน 310 วัน

4. การรับรองเอกสารการแปลจากกงสุลรอนานกี่วัน?
ตอบ มีแบบด่วน 1 วัน และ แบบ 3 วัน

5. หากประสงค์ให้ทาง Knight Visa help Point ดำเนินการต้องทำอย่างไรบ้าง?
ตอบ เราจะดำเนินการ การขอใบรับรองโสดที่สถานทูตฯ แปลเอกสารของฝ่ายคู่สมรสชาวต่างชาติ บริการไปรับรองเอกสารจากกงสุลฯ การจดทะเบียนสมรสที่เขต/อำเภอ พร้อมล่ามและพยานจากทางเจ้าหน้าที่สำนักงาน