Knight Visa Help ได้จัดกิจกรรม พาทีมงานในบริษัทไนท์วีซ่าเฮลพอล์ย เลี้ยงอาหาร กลางวัน และอุปกรณ์ เครื่องเขียน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระมหาไถ่ พัทยา

ปรัชญา : “มีวินัย ใฝ่ความรู้ พร้อมสู่อนาคต”

เปิดดำเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยให้บริการดูแลเด็กเล็กอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงหรือไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก โดยให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กระหว่างวันที่พ่อแม่ไปทำงาน (Day Care) จัดการเรียนการสอนวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.

แต่ละวันมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงจัดให้มีการไปทัศนศึกษาเป็นระยะๆ เด็กได้รับอาหารที่ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ ได้รับการตรวจสุขภาพและการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ
การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคม เด็กจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก พ่อแม่ ผู็ปกครองและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีหลักการดังนี้

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กที่มีอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี
2. การพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
4. การพัฒนาเด็ก ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
5. จัดประสบการณ์ให้ เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. การพัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย
7. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความารับผิดชอบ มีความรักและกตัญญู รู้คุณต่อครอบครัว ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม