Test and Go การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นกักตัว

การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว Exemption from Quarantine ( Test and Go) ( สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ ต้นทางที่กำหนด)

การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ( Sandbox) ในประเทศไทย ( สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด)

การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine)

ที่มาข้อมูล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564