กลับมาแล้วโครงการWAH 2022 Australia WHS 2022 New Zealand

🇦🇺Work and Holiday Visa Thailand – Australia 2022
โครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2565
“Work and Holiday Visa” เป็นโครงการในความร่วมมือของรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย ที่โอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยกำหนดจำนวนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการรวม ปีละ 2,000 คน (เปิดรับปีละ 2 รอบ รอบละ 1,000 คน)

เช็กคุณสมบัติ
* มีสัญชาติไทย
* มีอายุระหว่าง 18 –30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)
* สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
* มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
* ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
* มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 122,864 บาท // เรตเงิน 1 ดอลลาร์ออส = 24.57 บาท)
* มีความประพฤติและสุขภาพดี

เงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1) IELTS ขั้นต่ำ 4.5 (อายุไม่เกิน 1 ปี)
2) TOEFL iBT ขั้นต่ำ32 (อายุไม่เกิน 1 ปี)
3)  PTE Academic คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 30 (อายุไม่เกิน 1 ปี)
4)  Cambridge English: CAE คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 1 ปี) ผลการสอบต้องมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565 และต้้องออกก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2565
5) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร สามารถแนบสำเนาผลการเรียนหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาแทนได้)
6) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับอนุปริญญา/ปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
7) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 5 ปี
8) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และ หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
.

🇳🇿Working Holiday Scheme Thailand – New Zealand 2022
โครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ประจำปี 2565
Working Holiday Scheme เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จำนวน 100 คนต่อปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยสามารถทำงานชั่วคราวในขณะพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ด้วย

เช็กคุณสมบัติ
* มีสัญชาติไทย
* มีอายุระหว่าง 18 –30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย)
* สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
* มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
* ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
* มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 156,676 บาท // เรตเงิน 1 ดอลลาร์ออส = 22.38 บาท)
* มีความประพฤติและสุขภาพดี

เงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1) IELTS ขั้นต่ำ 4.5 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
2) TOEFL iBT ขั้นต่ำ 32 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
3) PTE Academic คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 30 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
4) Cambridge EnglishB2 First (FCE) คะแนนรวม ไม่ต่ำว่า 147 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
5) ผลการสอบ B2 First for Schools (FCE for Schools) คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
6) ผลการสอบ Occupational English Test (OET) แต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า Grade C (อายุไม่เกิน 2 ปี) ผลการสอบต้องมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565 และต้องออกก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2565
7) ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับภาคการศึกษาปกติหรือระดับอุดมศึกษาหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 3 ปี
8) ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 5 ปี
9) ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
.
.
.
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ออสเตรเลีย > https://bit.ly/3tL1T8o
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ออสเตรเลีย > https://bit.ly/3zWHYY5