ข้อควรรู้สำหรับคนไทยไปนิวซีแลนด์

รายละเอียดข่าว

ข้อควรรู้สําหรับคนไทยที่จะเดินทางมานิวซีแลนด์

1. การเตรียมพร้อมก่อนเดินทางมานิวซีแลนด์
– การตรวจลงตรา ควรตรวจสอบว่า มีการตรวจลงตรา (วีซ่า) ท่ีถูกต้องและยังไม่หมดอายุ และ
ตรวจสอบว่าได้รับวีซ่าประเภทใดและได้รับอนุญาตให้พํานักในนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลาเท่าใด

– NZeTA สําหรับผู้ที่จะเดินทางมาต่อเครื่องที่นิวซีแลนด์ (transit) แม้ว่าจะไม่ต้องใช้วีซ่า แต่จะต้องขอ
New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) ก่อนเดินทาง โดยจะต้อง transit ท่ี Auckland International Airport เท่าน้ัน รวมท้ังใช้เวลา transit ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และต้องไม่ออกข้างนอก transit area (อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta)

– ประกันการเดินทาง ควรทําประกันการเดินทางที่ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยตลอด ระยะเวลาของการเดินทาง

-ใบขับขี่ หากจะเช่ารถยนต์ในนิวซีแลนด์จะต้องมีใบขับขี่สากล(internationaldriver’slicense) ซึ่งจะต้องนํามาแสดงคู่กับใบขับขี่ไทยฉบับจริง โดยบริษัทเช่ารถยนต์มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้เช่ารถยนต์หากเอกสาร ไม่ครบตามเงื่อนไข

2. ข้อควรระวัง/คําแนะนํา
– พยายามไม่นําของมีค่าหรือเงินสดติดตัวมาจากประเทศไทยเกินความจําเป็น
– เก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในท่ีท่ีปลอดภัยตลอดเวลา
– เก็บสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาเอกสารสําคัญประจําตัวอื่น ๆ (อาทิ บัตรประจําตัวประชาชน
ทะเบียนบ้าน ฯลฯ) อย่างน้อย 2 ชุด หรือถ่ายรูปเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือและอีเมล
– หลีกเลี่ยงการเก็บของมีค่าไว้ในรถยนต์ หากมีความจําเป็นให้เก็บสัมภาระไว้ในกระโปรงท้ายรถยนต์

3. การลงทะเบียนคนไทยในนิวซีแลนด์
– ผู้ท่ีพํานักในนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผู้ที่มีวีซ่าพักอาศัยแบบถาวรและอื่น ๆ ควรลงทะเบียน กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน โดยกรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยและส่งมาที่ registration@thaiembassynz.org.nz ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะเก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในราชการเท่าน้ัน

4. เบอร์ติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
– ตํารวจนิวซีแลนด์ (New Zealand Police) ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 105 เพื่อขอความช่วยเหลือ
ในกรณที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน/เป็นภัยต่อชีวิต อาทิเหตุลักทรัพย์

– หมายเลขฉุกเฉินนิวซีแลนด์ (New Zealand Emergency Services) ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์
111 เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉิน อาทิ อัคคีภัย ภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ

– หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตอ่ หมายเลขโทรศัพท์ +64 21 896 292
(ติดต่อเฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นหากเป็นคําถามเรื่องการนัดหมายหรือการขอรับบริการกงสุลทั่วไปขอให้ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ +64 4 496 2900 ในเวลาราชการเท่านั้น)