วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ออสเตรเลีย (Visitor visa (subclass 600)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย (Visitor visa (subclass 600)

เป็นวีซ่าที่ผู้เยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียใช้ถือเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลีย เพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เช่น การพักร้อน การเดินทางเพื่อธุกิจ การเยี่ยมญาติหรือเพื่อน รวมถึงการเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยวีซ่าท่องเที่ยวมีทั้งแบบ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ 3 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ดังนี้

* Tourist stream เหมาะสำหรับมาท่องเที่ยว, ศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) หรือส่งบุตรหลานเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
* Business Visitor stream เหมาะสำหรับการเจรจาด้านธุรกิจ เช่น นักธุรกิจเพื่อการติดต่อในหน้าที่เป็นระยะสั้นๆ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมประชุม ชมงานแสดงสินค้า หรือร่วมสัมมนาอบรม ด้านภาระกิจต่างๆ แต่ผู้ถือวีซ่านี้จะไม่สามารถทำงาน รับค่าจ้าง หรือ ให้บริการเปิดขายสินค้า แก่บริษัท ร้านค้า องค์กร หรือ บุคคลทั่วไปได้
* Frequent Traveller stream เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปออสเตรเลียเป็นประจำ เพื่อการท่องเที่ยวระยะสั้น เยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน หรือเพื่อการเยี่ยมชมธุรกิจ
* Sponsored Family stream เหมาะสำหรับการมาเยี่ยมญาติที่เป็นผลเมืองชาวออสเตรเลีย (Australian citizen) หรือ ผู้พำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย (Permanent Resident) และญาติสามารถให้การสนับสนุนท่านอย่างเป็นทางการได้

เงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
* สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ครั้งล่ะไม่เกิน 90 วัน
* สามารถเรียนหลักสูตระสั้นที่มีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 3 เดือนได้
* ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นไม่สามารถทำงานได้

การสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศออสเตรเลีย มี 2 ช่องท่าง
1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงาน Immigration ของประเทศออสเตรเลีย ผ่านทาง ImmiAccount
2. ยื่นเอกสารผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS Australia) ประเทศไทย

การตรวจสุขภาพ
ผู้สมัครทุกท่านต้องมีสุขภาพอยู่ในมารตรฐานที่กำหนดของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยทั่วไปไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวตรวจ สุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น
* ผู้ที่ประสงค์จะเข้าติดต่อกับหน่วยงานของโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
* ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
* ผู้สมัครที่มีอาการบ่งบอกว่าท่านอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
* ผู้สมัครที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 3 เดือน
*ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันสุขภาพได้ที่ Australian Government Department of Home Affairs

ระยะเวลาในการพิจารณา
* ยื่นผ่านระบบออนไลน์  7-10 วันทำการ
* ยื่นเอกสารผ่านศูนยยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 30 วันทำการ
*ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้ก่อนวันเเดินทาง 3 เดือน