นักเรียน Visa – ทำงาน Visa

วีซ่านักเรียน Visa – วีซ่าทำงาน Visa

รับทำวีซ่าและให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ โอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนดังนี้

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
2. ฟอร์มวีซ่า/ หนังสือตอบรับจากสถานที่ศึกษาที่สมัครลงเรียน
3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว, สีขาวนวลเท่านั้น ขนาด 35 มม.x 45 มม. (1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว)
4. สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript หลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษา
6. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศนั้น ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด /จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้ รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่า เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่ ประเทศนั้น หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่ บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออก ค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์อย่างละเอียด สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย ( พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
8. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการ เงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
9. หนังสือรับรองการทำงาน
10. หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (pay slip ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน
11. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี) สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้ รับรอง หลักฐานการเงินของผู้รับรอง หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของ ผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
12. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการ
Step1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและSponsor ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับ คุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณและ Sponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ Sponsor /นัดตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองความประพฤติจากสำนังานตำรวจแห่งชาติ
Step4: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ
Step5: ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต

รับทำวีซ่าทำงาน Visa-Work Visa

รับทำวีซ่าให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

– จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า
– ตรวจสอบ เอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– ตรวจสอบสัญญานายจ้าง
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
– การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
– บริการเตรียมเอกสารคู่ติดตามคู่สมรสหรือครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินการ
Step1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำ ค่าบริการ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและนายจ้าง ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนด ขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับคุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณ และนายจ้าง รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ นายจ้าง /นัดตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองความประพฤติจากสำนังานตำรวจแห่งชาติ
Step4: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ
Step5: ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@