วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน / Visa Travel

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (แฟน เพื่อน ครอบครัว) Tourist – Visitor Visa

วีซ่า แบบชั่วคราว (Non-Immigrant / Temporary Visit)
การขอวีซ่าประเภท วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
– ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
– หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
– ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
– ในกรณีที่ผู้สมัครมมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต

บริการของเรา (Our Service)
– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
– การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
– ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)

ขั้นตอนการดำเนินการ
Step1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการบางส่วน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและSponsor ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับ คุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณและ Sponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ Sponsor
Step4: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ นัดหมายยื่นสมัครวีซ่า กับทางสถานทูต
Step5: ยื่น ใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต ติดตามผล

** หากคุณมีปัญหาทางด้านเอกสาร ข้อมูล หรือเงื่อนไขการสมัครวีซ่า ขอรับความช่วยเหลือจากทางเราได้

คำถามที่พบบ่อย

ตอบ ระยะการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน แต่ละสถานทูตจะไม่เท่ากันอยู่ที่เงื่อนไขแต่ละสถานทูต อาทิ

– สถานทูตอังกฤษ ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 6 เดือน
– สถานทูตออสเตรเลีย ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
– กลุ่มเชงเกน(ยุโรป) ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
– สถานทูตอเมริกา ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 10 ปี

ในบางกรณีอาจขอวีซ่าท่องเที่ยว – เยี่ยมเยือน แบบระยะยาวได้ แต่ตามเงื่อนไขสถานทูตนั้น

ตอบ ต้องแสดงการเงินและหลักฐาน อื่นๆที่จำเป็น ต่อการยืนยันสถานนะภาพในประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยก่อนวีซ่าหมดอายุอย่าง แน่นอน

ตอบ เข้าใจกฎและเงื่อนไขของสถานทูตอย่างชัดเจน การนำเสนอเอกสารทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor) อย่างครบถ้วน อย่างชี้แจ้งข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ใบสมัคร อย่างเป็นระบบ

ตอบ หากทาลูกค้าตกลงให้ทางเรา ช่วยเหลือคุณทางลูกค้าต้องทำสัญญาการทำงานกับทางเรา สามารถมาทำสัญญาที่สำนักงาน หรือส่งสัญญาการทำงานทางEmail หรือ Fax หลังจากนั้นทางเราจะดำเนินการสัมภาษณ์และประชุมงาน เพื่อส่งรายการเอกสารในการสมัครวีซ่าและ กำหนดระยะเวลาการทำงาน

ตอบ ทางเราจะดูแลช่วยเหลือคุณ ตั่งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโอกาส รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนนุ(Sponsor) การกรอมฟอร์ม จัดเอกสาร ออกแบบการนำเสนอเอกสาร การเขียนคำชี้แจ้งต่อสถานทูต ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเข้าสถานทูต

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@