นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ( Website Security Policy )

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Policy)

  1. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ TLS 2 และ TLS 1.3 ที่เป็นระดับขั้นต่ำสำหรับการให้บริการ SSL/TLS ที่ปลอดภัยในปัจจุบัน เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://

  2. เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

    • Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิหรือ ผู้ที่บริษัทฯ อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้

    • เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราว ที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก

  1. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบริษัทฯ จะมีมาตรฐานทางเทคโนโลยี และวิธีการทางด้านการรักษา ความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้งาน โดยปราศจากสิทธิหรืออำนาจการเข้าถึงข้อมูล แต่ในปัจจุบันยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วย
  • ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน และควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน เข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
  • ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่อง และพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการถูกจู่โจมจากผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@