ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?

ทำไมวีซ่าถูกปฎิเสธ

การถูกปฏิเสธวีซ่านั้นเกิดจากสาเหตุ หลักๆ คือเจ้าหน้าที่สถานทูตยังไม่เชื่อถือเอกสารหรือคำสัมภาษณ์ของผู้สมัครวีซ่า ผู้สมัครอาจจะเกิดข้อสงสัยว่ามีผู้สนับสนุน (Sponsor แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ทำไมยังถูกปฏิเสธ เพราะเจ้าหน้าที่สถานทูต จะพิจารณาเอกสารและสถานภาพผู้สมัครวีซ่าเป็นหลัก ทำให้ผู้สมัครวีซ่าประมาทในข้อมูลเอกสารสำคัญของผู้ยื่นสมัครเองเอง

ประเด็นที่ 1 หลักฐานการเงิน ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงถึง สถานะภาพของผู้สมัคร ว่ามีเงินในการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างพำนักทีประเทศนั้นๆ ถึงแม้ทางผู้สมัครจะมี ผู้สนับสนุนSponsorแล้ว แต่ก็ต้องแสดงเงินในบัญชีธนาคารของตัวเองด้วย หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่มีด้วย

ประเด็นที่ 2 หลักฐานการงาน หากผู้สมัครวีซ่าขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน ต้องแสดงว่าผู้สมัครมีงานประจำที่ประเทศไทย หรือหากยังศึกษาก็ต้องแสดงหลักฐานด้วย ในกรณีไม่มีงานทำทางเรามีวิธีการแก้ไขให้ได้ความสัมพันธ์ในประเทศผู้สมัคร อาจกล่าวถึงภาระทางครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ และต้องกลับมากระทำหลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทย

ประเด็นที่ 3 หลักฐานความสัมพันธ์ ผู้สมัครกับผู้สนับสนุนSponsor ถือเป็นสิ่งยืนยันสถานะภาพระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor)

นอกจากหลักฐานข้างต้นแล้ว ผู้สมัครต้องรู้ประเด็น จุดอ่อนและปัญหาของผู้สมัครที่จะทำให้สถานทูต ไม่อนุมัติวีซ่าให้

เหตุผลการปฏิเสธของสถานทูต
1. หลักฐานแสดงสถานภาพความมั่นคงในประเทศไทยไม่เพียงพอ
2. หลักฐานความสัมพันธ์ กับSponsor ไม่น่าเชื่อถือ
3. ไม่สามารถเชื่อได้ว่าผู้สมัครวีซ่าจะเดินทางกลับตามกำหนดระยะที่ขอวีซ่า
4. เอกสารไม่มีความพร้อมและความน่าเชื่อถือ ในการยื่นสมัคร
5. เอกสารที่ยื่นสมัคร กับการสัมภาษณ์ ไม่สอดคล้องกัน
6. ยื่นวีซ่าผิดประเภท

การยื่นของวีซ่าทุกประเภท นอกจากการที่เราจะต้องทำตามกฎเงื่อนไขของสถานทูตแล้ว การกรอกฟอร์ม เอกสาร หลักฐานที่ยื่นเข้าไปต้องมีความสัมพันธ์กัน การอธิบาย การนำเสนอข้อมูลเอกสารอย่างเป็นระบบครบถ้วน ทั้งของผู้สมัครวีซ่าและผู้สนับสุนน (Sponsor) อย่าเพียงแค่กรอกฟอร์มหรือแค่จัดเอกสารเพียงเท่านั้น รวมถึงการสัมภาษณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งขององการพิจารณาผลวีซ่า

หากผู้สมัครถูกปฏิเสธวีซ่า ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครใหม่อีกครั้งได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเวลา ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน หากไม่พร้อมสมบูรณ์ คุณก็อาจเป็นคนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สถานทูตไม่อนุมัติวีซ่าให้กับคุณ

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
Knight Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี

Why it’s hard for Thai citizen go get visas?
For Thai citizen, to travel abroad, is not as easy as foreigners to coming to Thailand. Visitors from some countries can entry to Thailand, just presenting their passport to Immigration Officer while Thai citizen have to apply for visa to entry to their countries. For Thai citizen to visiting you in your country they have to apply for a Visitor Visa, you need to provide complete support evidences. Such as evidences of financial statements, work papers, social status and evidences to prove that your relationship is genuine. Particularly for your girlfriend, as an applicant, has to make the Embassy satisfied that she will just to visit you and will stay for a short period and return to Thailand according to the visa period.

With the experience of visa application which is controlled by the Professionals Consultant office as well as supervised by the professional staff, I can guarantee the accuracy and correctness of visa application following the Embassy rules. The best solution to your inconvenience of information or documents will be made to the Embassy Officer, carefully and adequately.

แนวทางแก้ไข ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธวีซ่า
– พิจารณาเอกสารที่ยื่นเข้าไปครั้งแรกว่าครบถ้วนสมสมบูรณ์หรือไม่
– พิจารณาจากเอกสารปฎิเสธจากสถานทูตแนบมาว่าเจ้าหน้าที่ฯให้ความเห็นอย่างไรในการปฏิเสธวีซ่า
– การยื่นเข้าไปใหม่ หรือจะอุทธรณ์ จะใช้วิธีการแบบไหน
– กำหนดแนวทางแก้ไข อธิบาย เอกสารเพิ่มเติม
– การยื่นเอกสารหลักและเพิ่มเติมเอกสารชี้แจ้ง
– การสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสาร ทางผู้สมัครวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการ
Step 1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการบางส่วน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและ Sponsor ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
Step 2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับ คุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณและ Sponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
– ตรวจสอบการเอกสาร ฟอร์มสมัคร รายละเอียดที่ผิดพลาดในการยื่นสมัครครั้งที่แล้ว
– กำหนดเอกสาร หลักฐานใหม่ในการนำเสนอ
– การเขียนจดหมายอธิบายอย่างมีเหตุมีผล เขียนตอบคำชี้แจ้งในการปฏิเสธครั้งที่แล้ว
Step 3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ Sponsor
Step 4: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ นัดหมายยื่นสมัครวีซ่า กับทางสถานทูต
Step 5: ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต ติดตามผล

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@