วีซ่าทำงาน – Work Visa

วีซ่าทำงาน Work Visa

รับทำวีซ่าทำงาน Work Visa

ข้อมูลทั่วไป

วีซ่าทำงานหากท่านต้องการทำงานในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองนั้นๆ ท่านจะต้องได้รับวีซ่าให้ถูกประเภทตามประเภทของงานที่จะไปทำ สำหรับงานแรงงานชั่วคราวส่วนใหญ่กำหนดไว้ว่านายจ้างหรือตัวแทนจะต้องยื่นคำร้อง และผ่านการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกา (USCIS) ในสหรัฐอเมริกาก่อน ผู้สมัครจึงจะสามารถมายื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานได้

ผู้สมัครวีซ่าประเภท H, L, O, P และ Q ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติ คำร้อง Form I-129โดยสำนักงาน USCIS ก่อนที่ท่านจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาได้ เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติแล้ว นายจ้างหรือตัวแทนของท่านจะได้รับ Notice of Action, Form I-797 ซึ่งเป็นการแจ้งว่าคำร้องของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบคำร้องของท่านผ่านระบบจัดการข้อมูลคำร้อง (PIMS) ขณะสัมภาษณ์

ท่านต้องนำใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม I-129 SEVIS มาด้วยในวันสัมภาษณ์ ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศนั้นๆเพื่อใช้ในการตรวจสอบการอนุมัติคำร้องของท่าน โปรดทราบว่าคำร้องที่ผ่านการอนุมัติแล้วไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ หากพบว่าท่านขาดคุณสมบัติในการได้รับวีซ่าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองนั้น

ข้อมูลการยื่นวีซ่าทำงานของแต่ละประเทศ

ประเทศอเมริกา
ประเทศอังกฤษ
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศแคนาดา
ประเทศเยอรมนี
ประเทศสวีเดน
ประเทศฟินแลนด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศเดนมาร์ก
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศอเมริกา (United State of America)

 • แบบฟอร์ม DS-160
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป
 • หลักฐานที่แสดงความสามารถในการทำงานของท่าน และเอกสารยืนยันวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงจากนายจ้างเก่าและนายจ้างปัจจุบันที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและผลงานที่ท่านเคยทำ ตลอดจนระยะเวลาที่ท่านได้ทำงานกับนายจ้างนั้นๆ

หากปัจจุบันท่านทำงานในสถานะ H-1B ให้แก่นายจ้างใดๆอยู่ โปรดส่งสลิปเงินเดือนสำหรับปีปัจจุบันและหลักฐานการยื่นภาษีรัฐบาลกลาง (IRS Form 1040 และ W-2) ของทุกปีที่ท่านได้ทำงานในสหรัฐอเมริกา และควรนำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย ;

> สลิปเงินเดือนจากนายจ้างปัจจุบันและก่อนหน้า

> ชื่อและหมายเลขติดต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทที่จ้างงานท่านทั้งหมด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

> ประวัติการทำงานหรือ CV

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ

95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-105-4110

อีเมล: support-thailand@ustraveldocs.com

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ

95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-105-4110

อีเมล: support-thailand@ustraveldocs.com

ประเทศอังกฤษ (United Kingdom)

 • แบบฟอร์มขอวีซ่า ออนไลน์
  https://www.gov.uk/skilled-worker-visa/apply-from-outside-the-uk
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • เอกสารทางราชการ ของผู้สมัครขอวีซ่า เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน
  บัตรประชาชน ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล
 • เอกสารวุฒิการศึกษา และประกาศนียบัตรต่าง ๆ
 • เอกสารการทำงานในอดีต และปีจจุบัน เช่น หนังสือรับรองงาน ใบจดทะเบียนธุรกิจ
 • เอกสารการจ้างงาน จากนายจ้างที่อังกฤษ
 • หลักฐานการสอบภาษา CEFR level B1
 • เอกสารการเงิน Bank Statement หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร
 • ใบตรวจวัณโรค a tuberculosis (TB) test จาก IOM
 • หนังสือรับรองความประพฤติ ออกโดยสำนักงานตำรวจแก่งชาติ

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย

อีเมล์ Info.Bangkok@fcdo.gov.uk

โทรศัพท์ +66 (0) 2 305 8333

ประเทศออสเตรเลีย (Australia)

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • สำเนา บัตรประชาชน
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน)
 • สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว…..2… รูป
 • เอกสารเรื่องการทำงานปัจจุบัน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • Transcript และใบจบการศึกษา
 • สัญญาจ้างงาน จากนายจ้างที่ออสเตรเลีย

ประกาศณียบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาชีพการงานนั้น ๆ

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.00 น. วันจันทร์ และ วันพุธ*คอลเซ็นเตอร์: สำหรับการบริการข้อมูลโปรดติดต่อกระทรวงกิจการภายใน ประเทศออสเตรเลีย Department of Home Affairs Australia โดยไปที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/overview*ยกเว้นวันหยุดประจำปี

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

Australian Embassy in Bangkok

Address: Australian Embassy, Bangkok
181 Wireless Road
Lumphini, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand

 

Switchboard: +66 2 344 6300

ประเทศแคนาดา (Canada)

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM1295E
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัวIMM5645e
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการเงิน
 • เอกสารการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 5 ซม.
 • หลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติหรือประวัติการทำงานที่ตรงกับงานที่ได้รับในแคนาดา

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-1187-007

อีเมล:info.canbkk@vfshelpline.com

เว็บไซต์: www.vfsglobal.ca

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.02-636-0540

อีเมล: enquiry@international.gc.ca

เว็บไซต์:geo.international.gc.ca

ประเทศเยอรมนี (Germany)

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
 • PDF / 170 KB
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 • แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์
  ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
 • ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
 • ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 • สัญญาการทำงาน กับนายจ้างในเยอรมนี (พร้อมจำนวนรายได้)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ออกโดยราชการเยอรมันเพื่อยืนยันการมีอยู่ของนายจ้าง
 • หลักฐานแสดงคุณสมบัติ (ประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา แสดงรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เรียน ประกาศนียบัตรหรือใบผ่านงาน แสดงหน้าที่และคุณสมบัติความรู้ด้านเทคนิค)
 • ประวัติย่อ (Resume) ระบุปี การศึกษา สถานศึกษา ตำแหน่งงานและที่ทำงาน เริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับโรงเรียน (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่เคยได้รับ)
  และต้องระบุช่วงเวลาที่ไม่ได้ศึกษาหรือทำงาน พร้อมให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วย
 • หลักฐานแสดงความรู้ทางภาษา

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เยอรมัน ประจำประเทศไทย

website:vfsglobal.com/Germany

Call Center โทร. 02-118-7017 (จันทร์ และ พุธ เวลา 08:00น. – 14:00น.)

อีเมล info.geth@vfshelpline.com


กรุงเทพฯ

เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

ยื่นเอกสาร: 08:00 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

รับเล่มคืน: 08:00 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

 

เชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ – อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ยื่นเอกสาร: 08:30 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

รับเล่มคืน: 08:30 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

 

ภูเก็ต

ตึก ซีซีเอ็ม คอมเพล็ก ชั้น 5 เลขที่ 77/77 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ยื่นเอกสาร: 08:30 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

รับเล่มคืน: 08:30 – 14:00 (จันทร์ และ พุธ)

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ที่อยู่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

Tel 02-287-9000 เว็บไซต์ bangkok.diplo.de

เวลาทำการแผนกวีซ่า จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น

ประเทศสวีเดน (Sweden)

 • Application for Swedish work permit – for applicants currently outside Sweden, form number 149011 “แบบฟอร์มขอ Work permit”

 

 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลรูปถ่ายลายเซ็นหมายเลขหนังสือเดินทางประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง
  ระยะเวลาที่หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานบาร์โค้ดบนหน้าระบุตัวตน

 

 • หมายเหตุ: รอเจ้าหน้าที่จะนัดให้ไปถ่ายรูปสแกนนิ้วมือสำหรับทำการ์ดวีซ่าที่สถานฑูต พอได้รับการพิจารณาจะมีอีเมล์ส่งถึงคุณ ให้โทรติดต่อสถานฑูตเพื่อถามผลวีซ่า
  ส่วนนายจ้างจะได้รับเอกสารแจ้งผลทางจดหมาย พอผ่านแล้วคุณก็รอการ์ดประมาณ2-4สัปดาห์ พอการ์ดมาก็เอาพาสปอร์ตไปรับที่สถานฑูตด้วยตัวเอง

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นได้ 2 ทางคือทางออนไลน์ ตามลิงค์

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-Sweden/Universities-and-university-college.html

กับยื่นด้วยตัวเองที่สถานฑูต

 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110Tel:02-263-7211 (จันทร์|อังคาร|พฤหัสฯ. เวลา 08.00-15.00 น.) อีเมล์:visa.bangkok@gov.se

เว็บ: swedenabroad.com/bangkok

 

เวลาทำการ แผนกวีซ่า

ยื่นวีซ่า อังคาร และพฤหัสฯ เวลา 08.00-10.00น. และรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น.

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110Tel:02-263-7211 (จันทร|อังคาร|พฤหัสฯ. เวลา 08.00-15.00 น.) อีเมล์:visa.bangkok@gov.se

เว็บ: swedenabroad.com/bangkok

 

เวลาทำการ แผนกวีซ่า

ยื่นวีซ่า อังคาร และพฤหัสฯ เวลา 08.00-10.00น. และรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น

ประเทศฟินแลนด์ (Finland)

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น

รายการเอกสาร

– รูปถ่ายสี 1 ใบ (ขนาด 47 มม. x 36 มม.)

–  หนังสือเดินทางเล่มจริง พร้อมสําเนาหน้าแรก 2 ฉบับ

– หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

– สัญญาว่าจ้างงาน หรือ ข้อตกลงการทํางานซึ่งยังไม่สิ้นสุดลงสําหรับไปทํางานตามฤดูกาลจากนายจ้างที่มีถิ่นพํานักอยู่ในฟินแลนด์

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อนี้

1) สถานทีทํางาน

2) ระยะเวลาของการว่าจ้างงาน

3) ค่าตอบแทน/รายได้/เงินเดือน

4) จํานวนชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ / เดือน

5) วันหยุด

6) อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงในการทํางาน

7) วันที่เริ่มต้นการว่าจ้างงาน

หมายเหตุ กําหนดอายุของวีซ่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่สัญญาการว่าจ้างงานเริ่มต้นขึ้น

– หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง

– ใบรายงานสถานทีพักอาศัย

–  สําเนาการจองตั๋วเครื่องบิน

–  สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้น ระยะยาว ประเภท D

รายการเอกสาร

– ใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

– พาสปอร์ตตัวจริง

– รูปถ่ายปัจจุบัน

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-674-6900

bangkok@eda.admin.ch

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-674-6900

bangkok@eda.admin.ch

ประเทศฝรั่งเศส (France)

Visa-D (Long stay)

 • หนังสือเชิญจากบริษัท
 • สัญญาการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ประกันการเดินทาง

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ในกรุงเทพมหานคร

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

+66 (0)2838 6688

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์)
ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 657 5100

ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)

Schengen Visa-D (Long stay)

 • หนังสือเชิญจากบริษัท
 • สัญญาการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

 

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก

เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405

โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

+66 2 118 7006

Info.dkth@vfshelpline.com

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

Embassy of Denmark
10, Sathorn Soi 1
South Sathorn Road
Bangkok 10120
ThailandPhone.: +66 (0) 2 343 1100Visa section: bkkvisa@um.dkConsular Section: bkkambbor@um.dk

ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)

1.แบบฟอร์มวีซ่าแยกตามชนิด/ประเภทของงาน เช่น Global Impact Work Visa Application (INZ 1234), Working Holiday Scheme – Second Work Visa Application (INZ 1223) เป็นต้น

2.รูปถ่ายสีจํานวน 2 รูปสําหรับผู้สมัครทุกคนในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา

4.หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองให้ว่าจ้างชาวต่างชาติทํางาน (หากเกี่ยวข้อง) หรือ

จดหมายว่าจ้างเข้าทํางานจากนิวซีแลนด์

5.แบบฟอร์มสําหรับนายจ้าง (INZ 1113)

6.หลักฐานคุณวุฒิและประสบการณ์ทํางาน

7.หลักฐานการจดทะเบียนอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพตามกฎหมายกําหนด

8.ฟอร์มสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate (INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)

9.ใบตรวจประวัติอาชญากรรม จะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

Online

www.immigration.govt.nz

 

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ VFS Visa Application Centre

40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

info.inzbangkok@vfshelpline.com

www.visa.vfsglobal.com

 

**Work and holiday visa ต้องยื่นผ่าน www.immigration.govt.nz

เท่านั้น**

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-654-3444

nzisbangkok@dol.govt.nz

www.mfat.govt.nz/

ประเทศจีน (China)

1.หนังสือเดินทาง

2.เเบบฟอร์มขอวีซ่า  (Form V.2013)

3.รูปถ่าย 2 ใบ : รูปสีถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ(ฉากหลังสีขาว/ฟ้า) รูปถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

4.จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ / จดหมายยืนยันการเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน

5.เอกสารรับรองการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ

6.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของครอบครัว (เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ฯลฯ) ทั้งฉบับจริงและสำเนา ไม่ต้องยื่นเอกสารอนุมัติการประกอบอาชีพ

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

Bangkok

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-207-5888

bangkokcentre@visaforchina.org

Chiang Mai

Green Mall Plus 3, No.161/48 Moo.4, Nongpakrang อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000

052-080577

chiangmaicenter@visaforchina.org

 

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูตจีน

57 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

02-2450088

 

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

111 Changloh Road, T.Haiya, A.Muang, Chiang Mai 50100 Thailand

Tel: 053-280380

ประเทศอินเดีย (India)

1.แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าอินเดีย

2.หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง

3.รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป

4.สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

5.จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย

ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร: 02-258-3063-64

อีเมล : info.bkk@vfshelpline.com

เว็บไซต์:vfsglobal.com/india/

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร:02-258-0300-5

เว็บไซต์: embassyofindiabangkok.gov.in/

ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

– หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

– ใบคำร้องขอวีซ่า

– รูปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว

– แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)

– ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

– สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด

– เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล / ใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

– หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

– ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (在留資格認定証明書 – Certificate of Eligibility) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด ซึ่งทางบริษัทผู้ว่าจ้างจะเป็นคนดำเนินเรื่อง

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910

140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-251-5197~8

อีเมล: info.jpth@vfshelpline.com

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2696-3000, 0-2207-8500

อีเมล: ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp

*ข้อมูล ขั้นตอนรายละเอียด วีซ่า อาจมีการเปลียนแปลงได้เสมอ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่
เพื่ออัพเดทรายละเอียดอีกครั้ง

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@