การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทย 📌(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

สำหรับนักท่องเที่ยว หรือ ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย
• ไม่ต้องแสดง เอกสารวัคซีน หรือ
• ผลการตรวจ ATK/PCR โรคโควิด-19
• นอกจากนี้ยังยกเลิกการสุ่มตรวจสอบบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19

📌ยกเว้นโรคไข้เหลือง ที่ยังดำเนินการตามปกติที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
.
🙏🏻 ขอบคุณที่มา : สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) :https://www.iatatravelcentre.com/world.php
.

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) ✈️

📌 หลักเกณฑ์
– เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
– เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่

📌 เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. หนังสือเดินทาง
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
– อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ
– อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
4. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
– ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน
– ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/ หน่วยงานในไทยแทนได้

📌 ขั้นตอน
1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/
*ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน
2. ก่อนเข้าประเทศไทย : ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง)
3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรมแรมในรูปแบบ sealed route (ดำเนินการโดยโรงแรม)
4. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงเรม
5. ตรวจ ATK self-test ในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

📌 คำถามที่พบบ่อย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
📌 สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 572 8442 (Call Center กรมการกงสุล 24 ชม.)
📌 อีเมล : testgo@consular.go.th

________________________________________

Entry Scheme into Thailand through TEST AND GO (Revised measures effective from 1st March 2022) ✈️

📌 ELIGIBILITY
– Fully vaccinated (received at least 14 days prior to departure)
– Travelers from all countries/territories

📌 REQUIRED DOCUMENTS
1. Passport
2. Certificate of Vaccination
– Aged 12-17 may be vaccinated with only 1 dose of vaccination
– Unvaccinated children aged under 18 must register and travel with their parent or legal guardian
3. Paid SHA Extra+ / AQ Hotel booking confirmation for 1 day including the fee for 1 RT-PCR test, 1 ATK self-test kit and airport transfer
4. Insurance with minimum coverage of 20,000 USD for medical expenses
– Not required for Thai nationals or foreign nationals who have Thai social security / confirmation letters from employer in Thailand

📌 STEPS
1. Register on Thailand Pass at https://tp.consular.go.th/
*Processing time is 3-7 days
2. Prior to departure, obtain RT-PCR test result issued within 72 hours before departure
3. Upon arrival in Thailand, pass through designated checkpoints before proceeding to your hotel via a sealed-route (airport transfer arranged by hotel)
4. Undergo a RT-PCR test and wait for test result at your hotel
5. Take ATK self-test on Day 5-6 and report the test result as instructed by the Ministry of Public Health

📌 Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
📌 For further inquires, please contact Department of Consular Affairs, Tel. (66) 02 572 8442 (24 hours)
📌 Email : testgo@consular.go.th