Refund Policy

เงื่อนไขการขอคืนเงิน

Knight Visa Help Point

Refund Policy เงื่อนไขการขอคืนเงิน
1. หลังจากลูกค้าทำสัญญาหรือชำระเงินค่าบริการแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. การคืนเงินประกันการเดินทาง สามารถคืนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 สามารถคืนค่าประกันการเดินทางให้กับลูกค้าเต็มจำนวน ในกรณีที่ลูกค้าโดนปฏิเสธคำร้องขอวีซ่า และได้ซื้อประกันการเดินทาง(ไม่รวมอยู่ในแพคเกจงานบริการ) ลูกค้าจะสามารถได้รับเงินประกันการเดินทางคืน หลังจากลูกค้านำใบปฏิเสธมาแจ้ง นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับจดหมายแจ้งการปฏิเสธ ในระยะเวลา 30 วัน

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@