รับแปลเอกสาร ทุกภาษา

รับแปลเอกสาร ทุกภาษา

รับแปลเอกสาร ทุกภาษา บนความต้องการของคุณ ทั้งแปลพื่อใช้ทางธุรกิจ หรือเอกสารเพื่อยื่นเข้าสถานทูต การรับรองการแปล หรือบริการยื่นเอกสารรับรองที่กงสุลไทยหรือสถานทูตต่างๆทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ นักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปลเอกสารเข้าสถานทูต ทำงานด้วยความอะเอียดปราณีต เราพร้อมทุ่มเทงานทำงาน เอกสารการแปลความถูกต้องทุกชิ้น จะได้รับตรวจสอบ ก่อนส่งให้คุณตามเวลาที่กำหนด บริการที่รวดเร็วฉับไว ตรงเวลา ราคาที่สมเหตุสมผล

รับการแปลเอกสาร เป็นคำแปลภาษาอังกฤษที่แปลจากเอกสารภาษาไทย หรือคำแปลภาษาไทยที่แปลจากเอกสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน ฝรั่งเศส ดัช พร้อมรับรองลายมือชื่อจากอาจาย์ผู้แปลและผู้ได้รับรองจากสถานทูต

เอกสารทางราชการ

– สูติบัตร
– ทะเบียนบ้าน
– บัตรประชาชน
– ใบขับขี่
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล
– ทะเบียนสมรส
– ใบสำคัญการสมรส
– จดหมายรับรอง
– ใบหย่า
– รับแปล สด. 43/ 8 / 9
– ป.ค.14
– แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด

เอกสารกฎหมาย

– เอกสารสัญญา
– สัญญาซื้อขาย
– สัญญาเช่า
– ใบมอบอำนาจ
– ระเบียบราชการ
– พระราชบัญญัติ
– หนังสือรับรอง
– หนังสือรับรองบริษัท
– คู่มือพนักงาน
– บอจ. 1 – 5

เอกสารทางธุรกิจ

– รายงานประจำปี
– รายงานการประชุม
– บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
– แปลงบการเงิน
– แปลงบดุ
– แปลรายงานผู้สอบบัญชี
– แปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
– แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
– แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
– หน้งสือโฆษณา

สำหรับ ผู้สมัครวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน หรือวีซ่าถาวร ติดตามสามี ทางบริษัทฯ รับแปลเอกสารทุกภาษา และพร้อมการยื่นรับรอง เอกสารที่กรมกงสุล(แจ้งวัฒนะ) หรือที่สถานทูตต่างๆในไทย

*หมายเหตุ
– ในกรณีรับรองเอกสารด่วน เจ้าตัวต้องแสดงตัวที่ สถานกงสุล แจ้งวัฒนะด้วยตัวเอง
– กรณีแปลเอกสารปกติ ใช้เวลา ประมาณ 1 วัน (แปลเป็นภาษาอื่น ประมาณ 3 วันทำการ) และไม่รวมเวลาจัดส่ง
– กรณีแปลเอกสารรับรองสถานกงสุล ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ
– การมอบอำนาจ เจ้าของเอกสาร ต้อง แสดงสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบอำนาจด้วย
– การรับรองเอกสาร สถานกุงสุล ต้องแนบเอกสารตัวจริงทุกครั้งด้วย
– ใบรับรองโสด กรุณา สะกดชื่อภาษาไทย แนบมาด้วย