ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง by กรุงเทพประกันภัย

มีให้ท่านเลือก 2 แผนความคุ้มครองให้ท่านเลือก
1. Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
2. Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)

ขั้นตอนการซื้อประกันภัยจากทางเรา
สอบถามข้อมูลประกันภัยและราคาประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 655 5602 แฟกซ์ 02 655 5601
Email: tl.consultant@hotmail.com พร้อมจัดส่งประกันภัย ภายใน 30 นาที หลังจากการชำระเบี้ยแล้ว

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
– ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 – 75 ปี
– เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

หมายเหตุ
1. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. ใน กรณีที่ภัยธรรมชาติได้เกิดอยู่ก่อนแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นๆ
3. ระยะ เวลาความคุ้มครองจะเริ่มตามที่ระบุในกรมธรรม์และท่านได้ออกเดินทางตรงไปยัง ต่างประเทศ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่พักหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ ฉบับนี้ได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
5. หากผู้ซื้อประกันภัยถูกปฏิเสธวีซ่าและจะขอคืนเงินจากการซื้อประกันภัยจากทางเรา จะต้องชำระค่าบริการ 200 บาท