Update : ประกาศกรมการกงสุล: การให้บริการของสำนักงาน

#หนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564
เป็นต้นไป (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โค
วิด-19)

#กรุณาจองคิวออนไลน์ล่วงหน้านะคะ
บริการ “ทำหนังสือเดินทาง” ทั่วประเทศ จองคิว
ออนไลน์ผ่าน
www.qpassport.in.th

บริการ “รับรองเอกสาร” ที่ กรมการกงสุล ถนน
แจ้งวัฒนะ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย
และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ จองคิวออนไลน์
ผ่าน
https://qlegal.consular.go.th
(สถานะ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564)

ที่มา: กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ