Hungary Visa วีซ่า ฮังการี

วีซ่าฮังการี Hungary Visa

รับทำวีซ่าประเทศ ฮังการี Hungary

วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน ประเทศฮังการี

Tourist Visa -Visitor Visa Hungary
รับทำวีซ่าฮังการี (Hungary Visa) บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การขอวีซ่าฮังการี ประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือนฮังการี (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ในกลุ่มเชงเก้น (Schengen Visa) ประกอบด้วย 26 ประเทศ ในกลุ่มโซนยุโรป โดยระยะเวลาวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี หรือวีซ่าเยี่ยมเยือนฮังการี สูงสุด 90 วันต่อครั้ง/วีซ่า โดยอาจเข้า – ออกได้หลายครั้ง หากวีซ่ายังเหลืออยู่

กลุ่มเชงเก้น (Schengen Visa)  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วลูกค้าสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นได้ในกลุ่มเชงเก้น ตามระยะวีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากสถานทูต

 

วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฮังการี

มีจุดประสงค์ เพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยว  ตามจุดประสงค์และระยะเวลาตามที่ขอจากสถานทูต

วีซ่าเยี่ยมเยือน ประเทศฮังการี

ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน ประเทศฮังการี
– ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
– หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
– ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
– ในกรณีที่ผู้สมัครมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต
– หนังสือเชิญ จากผู้สนับสนุน/ พลเมืองประเทศนั้น (Sponsor)
– ประกันการเดินทาง Travel Insurance

บริการของเรา Our Service

– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
– การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
– ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม
– การซ้อมสัมภาษณ์
– นัดหมายยื่นและติดตามผล

วีซ่าคู่หมั้นฮังการี-วีซ่าแต่งงานฮังการี– วีซ่าติดตามครอบครัวประเทศฮังการี

(Spouse- Fiancée – Unmarried or same-sex partner-Settlement)
รับทำวีซ่าคู่หมั้นฮังการี รับทำวีซ่าแต่งงานฮังการี เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูต อาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรส จะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถานทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกรายด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่าน

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่าฮังการี

– ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
– คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
– ผู้สมัครต้องไป ขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
– หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนักในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ
– ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้น เท่านั้น

บริการของเรา Our Service
– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
– การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
– การจดทะเบียนสมรสในไทย
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง
– การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
– การทดสอบหลักสูตรภาษา ระดับ A1
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
– นัดหมายยื่นและติดตามผล

ประเภทวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว

รายงานเอกสาร

1.สำเนาหนังสือเดินทาง

2.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4.หนังสือจากผู้เชิญในฮังการีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ/ หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศฮังการี/

5.ใบจองโรงแรม

6.ใบจองเที่ยวบิน (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)

7.หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ

8.หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ

9. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้แทนทางกฎหมาย ในการรับรองค่าใช้จ่าย

ประเภทวีซ่า
วีซ่านักเรียน

รายงานเอกสาร

1.หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า

2.รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

3.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ

4.ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

5.หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ใบตอบรับการจองที่เรียนล่วงหน้า

6.จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ (Studienkollegs)

7.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร) และคำแปลภาษาฮังการี

8.หลักฐานการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 853- ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา

9.หลักฐานแสดงความรู้ภาษาฮังการีระดับ B1

ประเภทวีซ่า
วีซ่าทำงาน

รายงานเอกสาร

1.หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย

2.รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

3.รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก

4. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทในประเทศไทยฉบับภาษาอังกฤษที่แจ้งตำแหน่งงานของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในนามของบริษัท จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พักเอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร บัญชีธนาคารของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

5.หลักฐานด้านการเงินของบริษัท หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Bank Book) ซึ่งมีรายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

6.หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ) เอกสารต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

ประเภทวีซ่า
วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายงานเอกสาร

1.หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย

2.รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

3.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ

4.ใบยืนยันรับทราบระเบียบ

5.ข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

6.ใบสำคัญการสมรสที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษาฮังการีชุด

7.ทะเบียนการสมรสที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลง (Legalization) แล้วโดยสถานทูตฯ และคำแปลภาษาฮังการี

9.กรณีสมรสในประเทศฮังการี: ใบสมรสหรือใบจดทะเบียนใช้ชีวิตสมรสของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน (Lebenspartnerschaftsurkunde)

10.หลักฐานแสดงความรู้ภาษาฮังการีขั้นพื้นฐาน

 ข้อมูลเพิ่มเติม

· ข้อมูลจาก BAMF (สำนักงานว่าด้วยกิจการการย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ): หลักฐานแสดงความรู้ภาษาฮังการีอย่างง่ายสำหรับการยื่นขอวีซ่าจากนอกประเทศฮังการีเพื่อติดตามไปอยู่กับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกัน

· สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส/ คู่ชีวิตเพศเดียวกัน 2 ชุด ที่ท่านประสงค์ติดตามไปพำนัก กรณีที่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตเพศเดียวกันของท่านเป็นคนต่างชาติในฮังการีคู่ของท่านต้องแสดงสำเนาวีซ่าอนุญาตให้พำนักในฮังการีพร้อมสำเนา 2 ชุดด้วย

 

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์ยื่นขอวีซ่าฮังการี : ชั้น 12 สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Web: hu.tlscontact.com/
Tel: 02-838-6622 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-12:30 และ 13:30-16:30)

สถานทูตที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องเลขที่ 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, กทม 10330
Tel: 02-118-9600 กรณีฉุกเฉิน: 081-875-4610
Email: mission.bgk@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu
แผนกกงสุลเปิด จันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. -13:00น

*ข้อมูล ขั้นตอนรายละเอียด วีซ่า อาจมีการเปลียนแปลงได้เสมอ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่ออัพเดทรายละเอียดอีกครั้ง

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@