ปรับเปลี่ยนการชำระค่าบรืการสถานทูตเยอรมนี

ประกาศ!! สำหรับการชำระค่าบริการล่วงหน้าในการทำนัดหมาย
ทางศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีในนามของบริษัทวีเอฟเอส(ประเทศไทย)จำกัดภายใต้การกำกับดูแลของสถานเอกอัคราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยขอแจ้งให้ทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบในการทำนัดหมายการยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยให้มีการชำระค่าบริการศูนย์ยื่นฯล่วงหน้าในการทำนัดหมายทุกครั้งกับทางศูนย์ยื่นของวีเอฟเอสสาขากรุงเทพ เชียงใหม่และภูเก็ตเพิ่อให้เป็นไปในทางปฏิบัติตามมาตราฐานการให้บริการใหม่โดยมีผลบังคับใช้ทันทีทั้งนี้เพื่อเสริมการให้บริการที่ราบรื่นและครอบคลุมผู้สมัครทุกท่านรวมถึงระยะเวลาที่ติดต่อ ณ ศูนย์ยื่นฯ ของวีเอฟเอส จึงประกาศในทราบ ณ ที่นี้โดยทั่วกัน