กพท. ปรับเกณฑ์ใหม่ตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เริ่ม 16 มกราคมนี้

กพท. ปรับเกณฑ์ใหม่ตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เริ่ม 16 มกราคมนี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) และเอกสารยืนยันตัวตน ที่มีปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 

บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน Boarding Pass ที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย

 • Boarding Pass ที่สายการบินออกให้ ณ จุดเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเอง จากตู้เช็คอินอัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk)
 • ไฟล์ PDF ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่สายการบินจัดส่งให้ผู้โดยสาร
 • E-Boarding Pass ที่แสดงผ่าน Mobile Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet หรือ E-Mail ที่ส่งโดยสายการบินเท่านั้น

สำหรับเอกสารยืนยันตัวตนในการโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุมากกว่า หรือเท่ากับ 7 ปี ประกอบด้วย

 • บัตรประชาชนฉบับจริง หรือสำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรองโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้
 • ใบอนุญาตขับขี่รถฉบับจริง
 • หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ และสามเณรฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

ในส่วนของผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย อายุน้อยกว่า 7 ปี ประกอบด้วย

 • สูติบัตรฉบับจริง หรือสำเนาข้อมูลสูติบัตรที่ได้รับการรับรองโดย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง ที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง หรือสำเนาข้อมูลทะเบียนบ้านที่ได้รับการรับรอง หรือโดยพนักงานเจ้า หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 • หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ และสามเณรฉบับจริง และบัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

 

เอกสารระบุตัวตนของผู้โดยสารที่แสดงทาง Application ประกอบด้วย

 • บัตรประชาชนดิจิทัล ทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านแอป ThaiD ของกรมการปกครอง
 • ใบอนุญาติขับรถดิจิทัล ผ่านแอป DLT QR Licence ของกรมการขนส่งทางบก
 • บัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น บัตรคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารยืนยันตนในการโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศสำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ ประกอบด้วย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ที่ออกโดยรัฐของผู้ถือสัญชาตินั้น
 • เอกสารการเดินทางที่ออก โดยสหประชาชาติ ( UN Laissez-Passer) ฉบับจริง
 • เอกสารการเดินทางของผู้อพยพ หรือ ผู้ลี้ภัย ที่ออกโดยสหประชาชาติ หรือรัฐที่รับผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัย ฉบับจริง

 

หากผู้โดยสารชาวต่างชาติทำเอกสารยืนยันตัวตนหาย หรือลืมนำมา สามารถใช้บัตรเหล่านี้แทนได้ ประกอบด้วย

 • เอกสารซึ่งออกแทน หนังสือเดินทาง โดยสถานทูตของผู้ถือสัญชาตินั้น ซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารซึ่งออกแทนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนฉบับจริง
 • ใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับคนต่างชาติ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกฉบับจริง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค.67

ที่มาข่าว > https://bitly.ws/3a7KF

CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand